Strandlen i Merløse herred

Bispegods

Merløse herred

Kongelige len og lensmænd

Under Roskilde bispestol hørte Tølløse strandlen i Merløse herred. Til tider var det et selvstændigt len, til tider hørte det under Tølløse len. Godset lå tæt på Holbæk (er næsten opslugt af Holbæk by i dag) og var oprindeligt et pant, bispen havde fået fra Johannes Magnus af Skærsø (på Mols), ridder Jens Krumpen og Iven Bryske. Det er et lille len.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Tveje Merløse Strandlen

 

Ulstrup 1 Forsvundet bebyggelse ved Holbæk. Godset er oprindeligt et pant. Hvem der har ejet det før bispestolen vides dog ikke med sikkerhed. I kong Olufs dom fra 1377 (Breve fra Roskildegård Ø.1) er der nævnt mere gods, end lenet omfatter i følge jordebogen, nemlig sognebyerne Ågerup og-Granløse.                                                       
Tveje-Merløse 3   -
Ågerup Arnakke 1 Desuden 2 tofter.
Grandløse Tåstrup 2   -
Kongstrup 1 Desuden 1 toft.
Sdr. Asmindrup Dragerup 1 -                                                                                                                           
Strepperup (Stripporp) 7 Forsvundet bebyggelse ved Holbæk. Desuden tofter.

 

Strandlen

-1371 De tidligere ejere var nok Johannes Magnus af Skærsø, Jens Krumpen og Iven Bryske.

1371-1377 Fru Inger af Skærsø, datter af Johannes Magnus og enke efter Ove Steeg, pantsatte bisp Niels gods  i Strepperup, Arnakke, Tåstrup, Merløse, Ågerup og Dragerup. Ingers datter Margrethe, enke efter Otte Jensen, forhøjer pantet 1403. Brev A.30, 31

1377-1403 Kong Oluf afsiger dom om at bisp Niels har ret til pantegodset, som omfatter det, som senere kaldes Strandlen. De tidligere ejere var Johannes Magnus af Skærsø m.fl. Brev Ø.1

1403-1536

Strandlen blev et mindre len under bispen tæt på Holbæk by. Det hørte som oftest til Tølløse len

1413 Iver Barnums enke Edle Jepsdatter solgte Sasserup i Søstrup sogn til bispen. Godset blev for en tid lagt under Strandlen.

15??-1536 Erik Krabbe til Åstrup i nærheden blev vist forlenet med godset frit og på livstid. Forleningen fortsatte under alle omstændigheder under kronen.

1536 Med reformationen kom godset under kronen, som forlenede det ud som et smålen. Det blev også kaldt Tølløse. 1536-1564
1564-1565 Christoffer von Festenberg (Pax), kongens staldmester, fik lenet frit, da Krabbe døde.

1565-1568 Mogens Godske fik lenet i pant for 3000 daler. 

1568-1571 Christoffer von Festenberg får som før lenet. Han har også erhvervet det nærliggende Eriksholm. 1571 får han skøde på Srandlensgodset (han lover at leve i Danmark og ægte en dansk adelsjomfru; dør han uden livsarvinger, skal hans hustru beholde det som enke, men siden skal det komme tilbage til kronen mod udbetaling af de 3000 daler). Han får livsarvinger og godset kaldet Torup 1581 lægges senere under Eriksholm.