Eskildstrup

        

Ringsted herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

En ældre hovedbygning blev opført af Birgitte Skave 1600. Den blev nedbrudt af Johan Saaby (1755-60), der erstattede den med en ny, trefløjet egebindingsværksbygning. Efter en brand 1847 opførtes den nuværende hovedygning af røde sten i eet stokværk.Avlsbygningen er opført efter en brand 1912.

ccccccccccccccccccccc                                                 

Eskildstrup 

1328-1334 Gården, som er opstået i en nu nedlagt bondeby, ligger i Sneslev Sogn, Ringsted Kommune og ligger knap 1,5 km nord for landevejen fra Ringsted til Haslev. Her træffes 1328 Oluf Nielsen. 

1334-1363 1334 og 1344 nævnes Niels Jensen Hvidding af Eskildstrup,
1363-1382 1363 træffes en Niels Olsen, som kan være søn af Oluf Nielsen.
1382-1397 Endelig skriver Oluf Grubbe, Bregentveds ejer, sig til Eskildstrup 1382, som formentlig er dette. 
1397-1430 Niels Jensens datter Christine er gift med Jacob Skave til Hjelmsø. 
Næste ejer er sikkert Jacob Skave til Hjelmsø. Med ham kom gården i lange tider i slægten Skaves eje. 
1430-1460 1400 og 1406 nævnes deres søn hr. Jens Jakobsen Skave (død tidligst 1408) til Eskildstrup. 
1460-1470 Fra 1440 nævnes dennes søn, landsdommer i Sjælland, rigsråd hr. Niels Jensen Skave (død 1452).
1470-1520 Denne fulgtes af sonnen Herluf Nielsen Skave (død tidligst 1505). 
1520-1570 Derpå fulgte dennes søn Mourids Skave (død 1532). 
1570-1590 Dennes søn Herluf Skave (død 1583), landsdommer i Sjælland, senere forstander for Herlufsholms skole, var slægtens sidste mand. Efter enken Anne Tygesdatter Brahes død 1590 arvede datteren.
1590-1628 Det var Birgitte Herlufsdatter Skave (død 1636), der 1600 opførte en ny hovedbygning. Hun var gift med Niels Krabbe til Vegholm, og havde datteren Margrethe Krabbe.
1628-1647 Birgitte Skave har formentlig overladt svigersønnen Ditlev Holck (død 1633) , der var gift med datteren Margrethe, gården. 
1647-1664 Margrethe Krabbe solgtes som enke 1647 godset til Niels Parsberg (død 1668). Der var 1651 32 gårde i sognet. De 12 hørte under Eskildstrup. 
1664-1669 Niels Parsberg skødede den 1664 til Otto Rantzau (død 1719) til Asdal og til Bollerup i Skåne. 
1669-1688 Han solgte den 1669 til sin moder Ide Skeel (død 1684), enke efter Frederik Rantzau til Asdal.
1688-1709 Hun skødede godset til sin datter Margrethe Rantzau til Krapperup i Skåne, der var gift med Ove Thott til Skabersjo også i Skåne.
1709-1728 Hun lod godset gåe videre til sin søn kaptajn Frederik Thott (død 1705) til Skabersjo, der forgæves søgte at få Eskildstrup med dens 96 tdr. hartkorn hovedgårdstakst og 171 tdr. hartkorn bøndergods anerkendt som komplet sædegård. Hans enke Helvig Sophie Sehested levede til 1728. Da hun under den Store nordiske Krig opholdt sig på sine skånske godser, blev Eskildstrup  sekvestreret 1709, men dog efter krigens afslutning tilbagegivet. 
1728-1736 Ved hendes død gik godset over til sønnen Ove Thott (død 1748). 
1736-1747 Han måtte overdrage den til senere kammerherre og geheimeråd Villum de Berregaard (død 1769) som ufyldestgjort panthaver. 
1747-1751 Han afhændede den allerede 1747 til Adam Gottlob Joachimsen lensgreve Moltke (død 1792) til Bregentved
1751-1755 Greven solgte den 1751  for 21.773 rdl. til krigsråd Peder Johansen de Neergaard (død 1772) til Ringsted kloster.
1755-1760 Denne overdrog den 1755 til sin svoger Johan Saaby, som opførte en ny hovedbygning og i det hele forbedrede Eskildstrup en del. 
1760-1790 Allerede 1760 solgte Saaby til forvalter på Holmegård, senere justitsråd Jens Astrup (død 1808). 
1790-1831 Han afstod den 1790 for 57.000 rdl. kurant til Frederik Holger von Barner (død 1831). 
1831-1887 Efter ham arvedes Eskildstrup af sønnen jægermester Leopold Theodor von Barner (død 1887), der opførte den nuværende hovedbygning. 
1887-1921 Han efterfulgtes af sønnen kammerherre Hans Sophus Vilhelm von Barner (død 1921). 
1921-1941 Han testamenterede godset til Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark i form af Det Eskilstrup`ske Legat. Missionen bortforpaglede godset og indrettede en del af hovedbygningen til feriehjem. 
1941-1968 1941 købtes legatet for 1.200.000 kr. af hofjægermester Christian Frederik Gustav Hemmingsen lensgreve Moltke til Bregentved. Eskilstrup er herefter avlsgård under Bregentved Gods,  
1968-1989 Næste besidder var Hans Hemming Joachim Christian Christiansen lensgreve Moltke
1989- Han efterfulgtes af Christian Georg Peter Hansen greve Moltke. Eskilstrup er på 278 hektar.