Skarsholm / Astrup

Skippinge herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Skarsholms gods 1369

Gods i middelalderen

I Bjergsted skov ved Skarresøs nordlige bred har der ligget en gård: Skarsholm (Skarresholm, 1329 Scarwesyoholrn, 1341 Skarsioholm), hvis voldsted endnu ses. Det består af to firsidede voldbanker adskilte af en grav. Den nordlige er ca. 30 m bred foroven og ca. 5 m hoj; den sydlige ca. 16 m bred. Omkring bankerne ses rester af grave med udenfor liggende vold. På søndre borgbanke har man fundet kælderen af en 13 m lang og 6 m bred bygning, hvis indre mursider var beklædt med brændte sten i rnunkeskifte. Pa den større nordbanke fandtes nordligst rester af en bygning, hvoraf dog kun et mindre kælderrurn (1,5 x 4,5 m), muret med ler, var velbevaret, og sydligst synes også en tilsvarende bygning at have haft sin plads. 

                                                                                 

Skarsholm

-1240?

Godset er krongods.

1240?-1260 Det gives til en uægte søn af Valdemar II og Esbern Snarres enke Helene, hertug Knud af Blekinge

 

1260-1304 Hvis Knud har ejet Skarsholm, må hans søn, greven af Sønderhalland, Erik Knutsen også have ejet den, for hans søn igen ejede den. Vi ved bare ikke, om Erik ejede Skarsholm.
1304-1329 Knuds sønnesøn Barnum Eriksen (død ca. 1329) skrev sig til Skarsholm.
1329-1368 Den gik derefter over til hans søn Erik Barnumsen (død før 1369).
1368-1408 Fra ham gik den videre til sønnen Barnum Eriksen (død 1401). Hans enke Edel Jacobsdatter Basse solgte 1408 Skarsholm til dronning Margrethe.
1408-1664 Dronning Margrethe har rimeligvis ladet gården nedbryde. 
1688 nævnes Skarsholm som en større bondegård med 5 tdr. hartkorn. Den blev senere lagt under Astrup. Astrup bestod 1688 af 2 gårde og 6 huse med 8 tdr. hartkorn. 
1664-1670 Gårdene, der senere bliver til Astrup, er noget af det krongods i Kalundborg amt, som storkøbmanden Gabriel Marselis fik tilskødet 14/8 1664 som afdrag på kronens gæld til ham. 
1670-1699 Den af sønnerne, som får godset her, er Wilhelm Gyldenkrone (død 1683). For det er hans arvinger, der sælger det 1699. 

Astrup

1699-1701?  Astrup blev samlet til een gård, da justilsråd Severin Rasmussen købte det af Wilhelm Gyldenkrones arvinger.   
1701?-1705  Den ejedes derefter af Peder Lauritzen, som 1705 skødede den videre.  
1705-1724 Det var Carl Ahlefeldt til Østrupgård, der var køber. 1724 er Astrup en ladegård under Østrupgd. på 19 tdr. hartkorn udvidet med jorder bl.a. fra Bjergsted og gården Skarsholm. 
1724-1729 Godset blev købt af den engelske købmand Christoffer Watkinson (død 1729). 
1729-1742 Dennes arving John de Thornton afhændede godserne. 
1742-1766 Godset blev købt 1742 af general Christian Lerche, der skabte et stort godskompleks i Nordvestsjælland og 1755 oprettedes stamhuset Lerchenborg af Østrupgård.
1766-1852 Astrup hørte derefter under grevskabet Lerchenborg til 1852.
1852-1895 Gården udskiltes af grevskabet og tilfaldt en yngre søn, nemlig Vilhelm Cornelius Magnus Greve Lerche-Lerchenborg.
1895-1910  Dennes søn Vilhelm baron Lerche solgte den 1910. Bjergsted Skov med Skarridsholm voldsted blev udskilt fra selve godset og overgik til et konsortium, som 1924 afhændede området til slægten Schaffalitzky de Muckadell
1910-1917  Ny ejer af selve godset var Christian baron Lotzbeck, der solgte det 1917.
1917-1934  Køber var professor, dr. med. Jens Schou, der 1934 solgte den for 350.000 kr.  
1934-1952  Ny ejer blev grosserer E. Gammeltoft-Schougaard.   
1952-1985 1952 købtes gården af firmaet Poul Bergsøe & Søn for 1.150.000 kr. Godset henlægges under Bergsøe-fonden  
1985(?) Henrik Schrøder ejer Astrup.  

Astrup gods ligger ved Skarresøs vestlige bred. Hovedbygningen var et stuehus som til en almindelig landbrugsejendom oprindeligt opført 1876, og senest ombygget 1968.