Edelgave

Smørum herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Den 2 stokværk høje, klassicistiske, hvidpudsede hovedbygning med sort glaseret halvvalmtegllag med kviste, flankeret af lave, hvidpudsede sidefløje i 1 stokværk og med røde tegltage, opførtes 1782- 86 efter tegning af arkitekt Andreas Kirkerup. De danner sammen med avlsbygningerne af røde mursten og tegl, dog adskilt derfra af et støbejernsrækværk, et lukket, rektangulært og symmetrisk anlæg.  

ccccccccccccccccccccc                             

Edelgave 

-1307 Nær det nuværende Edelgave  (Ledøje Sogn) på Smørholmen fandtes i middelalderen en gård, som drosten Jon Jonsen Littles (Galen) (død 1307) datter fru Gecilie (Galen) (død 1307), enke efter Toke Jurissen (Galen) (død 1280), 1307 med sit tilliggende testamenterede til Esrum kloster. Voldstedet er bevaret og er af motte- og bailey-typen. 
1307-1587 Rompe blev givet til Esrum 1307. Det var en lille landsby (1446 Romppe, 1447 Romperup, 1586 Rompe) med 2 gårde. 
1587-1663 Gårdene kom efter reformationen og klostrets afvikling 1587 og 1602 i kronens besiddelse. De lagdes øde under svenskekrigene
1663- 1683  1663 overdrog Frederik Ill dern til rigsadmiral Henrik Bielkes hustru Edel Christoffersdatter Ulfeldt (død 1676). I det kongelige skøde af 1666 nævnes udtrykkeligt, at gården skal hedde Edelgave. 1667 og 1671 tilkøbtes bøndergods og 1682 fik Edelgave (med 24½ tdr. hartkorn) sædegårdsfrihed. Henrik Bielke lod opføre en trefløjet hovedbygning af mur- og egebindingsværk og avlsbygninger i 3 sammenhængende længer.
1683-1698 Ved hans død 1683 (skøde samme år) kom Edelsgave (1688: 30,78 tdr. hartkorn rned 184,7 tdr. land under plov) til datteren Marie Sophie Bielke (død 1686), gift anden gang 1680 med sin fætter admiral Christian Bielke, som siden (1687) ægtede Vibeke Juel. Denne arvede gården efter ægtefællens død 1694, men solgte den 1698. 
1698-1723 Køber var forpagteren på godset, Hendrich Weldingh (død 1725). Denne afstod inden sin død gården til sin søn.   
1723-1758  Sønnen var Christian Weldingh. Efter dennes død september 1758 solgtes gården med jordegods næste år på auktion for 22.800 rdl. Han var gift 2 gange. Første gang med Karen Ottesdatter, datter af sognepræsten i Ledøje-Smørum Otte Christophersen og død i ortober 1718, anden gang kort efter med Karen Rasmusdatter, datter af sognefoged Rasmus Olsen i Smørum. Ved mandens død ophold Karen Rasmusdatter sig på enkesædet Veddelevgaard
1758-1767 Edelgave blev solgt for 22.800 rigsdaler til etatsrådinde Sophie Hedvig Holst (død 1767), enke efter finansdeputeret Phillip Julius Bornemann (død 1740).
1767-1786  Sønnen kammerråd Jacob Bornemann (død 1789) arvede gården, der 1782 brændte med hele besætningen. Genopbygningen oversteg hans kræfter, hvorfor Edelsgave 1786 solgtes for 60.000 rdl. 
1786-1791  Køberen var justitsråd Hans Georg Faith (død 1795), der byggede de nuværende bygninger, men videresolgte gården 1791 for 87.600 rdl.   
1791-1797  Køber var amtsforvalter og forvalter på Vallø Jakob Rosted (død 1824), fra hvem den 1797 for 87.000 rdl. kom en ny ejer.  
1797-1806  Det var justitsråd Christian Lange (død 1823), i hvis ejertid avlingen var bortforpagtet. Han afstod den 1806 for 110.000 rdl.   
1806-1807 Johan Bartholin-Eichel overtog Edelgave, som han allerede næste år solgte for 134.000 rdl. 
1807-1830  Ny ejer blev storkøbmanden, fabrikant og generalkonsul Johann Friederich Wilhelm Tutein (død 1853).   
1830-1890 Hans søn etatsråd Friederich Wilhelm Tutein havde allerede 1830 overtaget gården (skøde 1846), men døde 1867. Enken Beate Elise Hvidt besad derefter gården til 1890. Ægteskabet var barnløst, og Edelgave kom i følge testamente til mandens brodersøns søn. 
1890-1919  Han hed Ellis Tutein. Denne solgte 1919 godset for 705.000 kr.
1919-1921   Han solgte til hestehandler Niels Jørgensen, fra hvem den 1921 for 750.000kr. blev solgt videre.   
1921-1955  Køber var Iandbrugsskoleforstander, senere landbrugs-og statsminister Thomas Madsen-Mygdal (død 1943). Hans enke Marie Rovsing ejede derefter gården til sin død. Den solgtes derefter af arvingerne.   
1955-1958   Køber var landinspektør J. Th. Oltmann.  
1958- Fra ham overgik den 1958 til fabrikant Gunnar Jørgensen.  
Gården drives nu som økologisk landbrug af Edelgave Gods ApS.