Østrupgård

Sømme herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Østrup i middelalderen

 Hovedbygningen er opført i 1819 og er gennemrestaureret og moderniseret senest i 2001. Bygningen er opført i ét stokværk, over høj kælder, med gennemgående frontspids og tag.

 

ccccccccccccccccccccc                             

(Store) Østrupgård

-1536 Store Østrupgård er en lille hovedgård i Kirkerup Sogn. I middelalderen var så godt som hele landsbyen Østrup bispegods under fadeburet i Roskilde.
1536-1661 Store Østrupgård blev ved reformationen krongods under Roskildegårds Len
1661-1668  Frederik Ill skænkede 1661 3 gårde og 3 hoverigørende husmænd, i alt 53½ tdr. hartkorn med adelig frihed, til borgmester i København Christopher Hansen.  Han solgte 1668 godset for 1850 rdl.   
1668 -1669 Næste ejer var også borgmester i København, nemlig Peder Pedersen, der døde året efter, hvorefter ejendommen arvedes af hans datter.  
1669-1680  Hun hed Anna Pedersdatter og var gift med købmanden C Rosenmeyer. 
1680-1686  Deres arvinger solgte 1680 godset for 2000 rdl. til Michel Pedersen Karmark. Hans enke Kirsline Karmark og børnene skødede godset til næste ejer for 1850 rdl.  
1686-1725 Han hed Falle Pedersen. Da han døde 1702, flyttede enken Elisabeth Eskildsdatter Dalhuus til København, men beholdt godset som jordløs lystgård og bortfæstede alt dens tilliggende. Hun døde 1725. 
1725-1762 Godset ejedes derefter af sønnen, rådmand, senere borgmester i København Enevold Fallesen, der adledes 1758 med navnet Falsen. Han døde 1761. 
1762-1775  Året efter solgte  arvingerne godset (nu 7 bøndergårde, hvoriblandt »våningsgård« d.v.s. Østrupgård,11 huse, Østrup skole og Ågerup og Kirkerup kirker) for 11.500 rdl. til byfoged i Roskilde Anders Dinesen til Gyldenholm og Trudsholm, som 1775 videresolgte det. 
1775-1811  Han solgte det til byfoged i København Frederik Gram for 13.300 rdl. Efter hans død 1784 ægtede enken Lene Klara Thye kancellisekretær Frederik Langebek, og efter hans død 1807 proprietær August Jensenius Brask på Hejnstrupgård. Ved udskifningen ca. 1789 nedlagdes et par bøndergårde, hvis jorder herefter dyrkedes under Østrupgård .   
1811-1812  Efter Lene Brasks død adsplittedes godset 1811 på en offentlig auktion. August Brask købte for 71.190 rdl. Store Østrupgård, Kirkerup kirke og alle godsets huse, hvorimod bøndergårdene solgtes til selveje. Ved hans død 1812 overgik godset til hans svoger.
1812-1818  Svogeren var proprietær Jens Chr. Qvortrup til Sandlynggård, som 1818 for 35.000 rdl. solgte Østrupgård (med 13½ tdr. hartkorn).  
1818-1861  Køber var proprietær Peder Kornerup. Denne byggede 1819 den nuværende hovedbygning og udvidede gårdens tilliggende areal, bl.a. ved 1826 at nedlægge en 1823 tilkøbt bondegård og ved at Iægge 10½ tdr. hartkorn jord fra Søgard i Kirkerup, som han også ejede, under Østrupgård . Efter Kornerups død på Østrupgård 1859 solgte enken Karen Brønniche gården 1861 (skøde 1863 på nu 36 3/8 tdr. hartkorn) for 116.000 rdl. Søgård fik sønnen proprietær Hans Erhard Kornerup, der 1887 solgte for 130.000 kr.  
1861-1916 Østrupgård blev overtaget af jægermester Rudolf Dahl, som døde allerede 1868, men enken Sophie komtesse Petersdorff beholdt gården til sin død 1916. Dog bortsolgtes 1907 ca. 200 tdr. land.
1916-1942  Sønnen proprietær W. Dahl overtog den (med ca. 15 tdr. hartkorn). 
1942- Ved bans død 1942 arvede sennen, cand. jur. Kai R. Dahl Østrupgård.