Kirkesogne på Rügen

Rygen/Rügen

Andre kirker på øen

Gods på øen

Sjællandske sogne

                                                                 

Bispedømmets indtægter af Rygen var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Øens kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten): 

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Vor Frue kloster Historie
Bergen

St. Marien

Kirken var provsti for Rygen og provsten indsamlede alle bispetiender fra sit len nord for Bergen, Ralswiek. Bispen   Søsterkloster til Vor Frue i Roskilde Den ældste kirke på Rygen, den romanske murstenskirke St. Marien, blev opført omkr. 1180 som paladskirke for Rygens slaviske fyrste Jaromir. Det blev placeret på fyrstegodset Rugard. 1193 blev kirken tildelt Bergens nonnekloster (Bergen kloster, hvis gods i hovedsagen lå syd for Bergen (i nuværende Sehlen)) for benediktinere, et søsterkloster til Vor Frue i Roskilde, og der blev samme år af gods fra bl.a. Rugard oprettet et cistercienserkloster i Bergen, Garden eller Lagarden kloster, som brugte kirken, og som ejede gods på Ummanz, Lieschow samt hele Rygens sydøstdel (området Mönchgut i dag). I 1250 blev kirken byens sognekirke. Ved reformationen blev det rige kloster lagt under fyrsten af Pommern, og dermed blev Bergen øens hovedstad. Den blev dog først købstad i 1613 for i de følgende år at løbe ind i store problemer, Den brændte 1621, fik et pestangreb i 1625, en hel epidemi  i 1626 og blev i de sidste år af 30-årskrigen besat, plyndret, udsultet af danskere, svenskere og Wallensteins kejserlige tropper.
Patzig

St. Margerethen

Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek, som lå i Patzig sogn. Bispen Bispelenet Ralswiek ejede i Ralswiek foruden hovedgården 26 gårde, 1 gård i Hagen og det store Nies len, som gav en større indtægt end det øvrige Ralswiek tilsammen.   1250 blev der opført en granitkirke på stedet, hvis fundament regnes for at være øens ældste bygning. Kirken var sognekirke i det sogn, hvor bispens hovedlen Ralswiek lå. 1381 blev kirken bygget om til en enskibet gotisk murstenskirke, som siden er udbygget med sideskibe.
Wiek

St. Georg

Pengene blev indbetalt til Bischofsdorf len. Bispen Bispelenet Bischofsdorf ejede 13 gårde i Wittow, 1 i Kontop og 14 i selve Bischofsdorf.   Den treskibede gotiske murstenskirke blev ca. 1400 opført af cistercienserne som sognekirke. Kirken fik navn efter en træfigur med Skt. Jørgen til hest fra det tidlige 1400-tal.
Oldenkirchen

(Altenkirchen)

 Pengene blev indbetalt til Bischofsdorf len. Bispen Bispelenet Bischofsdorf ejede 15 gårde i Putgarten (det gamle Arkona) og 1 i Nobbin.   Altenkirchen sognekirke anses for at være Rygens ældste landsbykirke, bygget lige efter, at øen 1169 blev kristen. Det romanske kor stammer fra den ældste kirke på stedet.
Neuenkirchen Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek. Bispen     Kirken i Neuenkirchen på halvøen Lebbin på Rygens vestside blev opført i sin nuværende skikkelse i første halvdel af det 15. århundrede. Det meget kraftige fundament af marksten tyder dog på, at der har ligget en ældre forgænger, som dog helt er revet ned til fordel for den senere murstenskirke. Oprindeligt har kirken også haft et klokketårn, og klokken fra 1367 er øens ældste. Tårnet brød sammen under en storm i 1650, og i stedet blev klokken sat op  i et klokkehus på kirkens vestside.
Rappin

St. Andreas

 Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek. Bispen  Ralswiek len ejede 2 gårde i Tribbevitz.    I landsbyen Rappin ved Jasmunder Bodden blev der ca. 1300, (men måske allerede en del år før) bygget en murstenskirke. Den nævnes for første gang 1305. Senere ca. 1400 blev den udbygget med gotisk skib med våbenhus og sakristi. Klokketårnet af træ styrtede sammen i 1626, men en klokkestabel sydvest for kirken blev opført 1635.
Bobbin

St. Pauli

Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek.

Efter reformationen lå patronatet hos de lokale landsherrer i Pommern, siden 2. halvdel af 17. årh. hos de lokale godsejere af slægten Spyker.

Bispen     Kirken er Rygens eneste bevarede kvaderstenskirke og da den ligger på en høj, kan man se den på lang afstand. Skib, kor og sakristi stod færdigt ca. 1400, tårnet er ca. 100 år yngre. I det 15. og 16. århundrede var Skt. Pauli en af Rygens valfartskirker. Pave Bonifatius IX tilstod besøgende og velgørere af "ecclesia parochialis S. Pauli in Bobbin" (under  Roskilde bispestol), aflad. I 1472 nævnes en "Vorsteher der Bruderschaft der hl. Maria".  

Sagard og Bobbin, bortset fra Saßnitz alle kirker på halvøen Jasmund, hører til Bobbin sogn i dag.

Sagard

St. Michael

Pengene blev indbetalt til Bischofsdorf len. Bispen Bispelenet Jasmund bestod af 14 gårde. Ralswiek len ejede 10 gårde i Sassnitz.   Kirken er en af de 4 ældste på Rygen. Omkr. 1210 blev der opført en enskibet tårnløs basilika. Ca. 1400 blev koret bygget om til sin nuværende størrelse. Samtidig tilføjedes sakristiet og et nordskib samt et kapel mod syd. 1500 kom klokketårnet til og skibet fik gotiske hvælvinger. Så sent som i det 18. årh. blev sydkapellet udvidet til til det nuværende sydskib. Sagard hører til Bobbin sogn i dag..
Zudar

Skt. Laurentius

Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek. Bispen     Opførelsen af kirken påbegyndtes i det 14. årh. og blev fortsat ind i det 16. Ud over murstenskirken er der et kvadratisk vesttårn af træ. Kirken var en af Rygens valfartskirker.

Posevitz

(Poseritz)

Skt. Maria

Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek. Bispen     Murstenskirken i Posevitz er for en landsbykirke ret stor, og den var oprindeligt planlagt som treskibet. Den er bygget mellem 1302 og 1325, menb alstå kun med ét skib. Først i det 15. årh. blev tårn og kor bygget. I dag omfatter sognet foruden Posevitz også Swantow og Gustow.
Swantow

Skt. Stephanus

Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek. Bispen     Kirken blev sandsynligvis bygget på et sted, hvor der tidligere havde ligget en slavisk helligdom. Marksten fra denne er brugt som fundament for kirken, som ellers er bygget af mursten. Byggeriet blev først afsluttet i det 15. årh.

Sognet hører i dag til Poseritz.

Gustow  Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek. Bispen  Ralswiek len ejede 2 gårde i Benz.    Den slanke gotiske kirke i den gamle landsby stammer fra det 13. årh. 

Sognet er lagt sammen med Posevitz og Swantow  i dag.

Samtens Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek. Bispen  Ralswiek len ejede 2 gårde i Muglitz.    Murstensbygningen blev opført i det 15. årh. og 200 år senere blev den ombygget i barokstil.
Garz

Skt. Petri

 Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek. Bispen  Ralswiek len ejede 1 gård i Rosengarten og 11 gårde i Teschenhagen   Opførelsen er påbegyndt i det 14. årh., men først afsluttet i det 16. Gartz var Rygens eneste købstad (til 1613, hvor Bergen også blev det), nævnt som sådan 1319. Byggeriet er af mursten og vesttårnet er helt kvadratisk.. Rigt dekorerede kalksten fra det 13. årh. tyder dog på, at den nuværende bygning har haft en forgænger på stedet. 
Rambin

Skt. Johannes

Rygens provst indsamlede alle bispetiender fra sit len Ralswiek. Bispen     Omkring 1300 blev byggeriet af murstenskirken påbegyndt. I anden halvdel af det 14. årh. blev der føjet et skib til. Ved Rambin oprettede Gottfried von Wickede, borger i Stralsund, spedalskhedshospitalet Skt. Jürgen. Til sognet hører kapellet i Bessin, som også er opført af en stralsunder.

Schraprode

St. Johannes

Bispetienderne var en direkte indtægt for Ralswiek len. Bispen Bispelenet Ralswiek   Kirken er Rygens 3. ældste kirke, og påbegyndt i begyndelsen af det 13. årh. Det oprindelige romanske kor og dele af østmuren er bevaret af det oprindelige treskibede rum. Først i det 15. årh. blev det nuværende skib som ét rum indrettet.

Zirkov

Skt. Johannes 

Bispetienderne var en direkte indtægt for bispelenet grevskabet Streu. Bispen  Ralswiek len ejede 11 gårde i Serams. Til områdets hovedlen, grevskabet Streu hørte foruden hovedgården Streu 1 gård i Krakwitz, 3 gårde i Trips, 6 gårde i Buschvitz, 3 gårde i Dalkvitz, 2 gårde i Schmacht, 4 gårde i Grebshagen og 7 gårde i selve Zirkov.   Murstenskirken i den lille landsby Zirkow blev opført i det 15. årh. 

Kirkerne på Rügen betalte altså direkte deres tiende til Roskilde bispestol til bispens repræsentant på øen, provsten i Bergen, som sad på lenet Ralswiek. Der var enkelte undtagelser fra denne regel:

Der var en del andre kirker på Rygen, som hørte under andre gejstlige ejere end biskoppen, i hovedsagen klostre. Mange af disse er efter reformationen blevet sognekirker.