Kindholm

Horns herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Voldstedet er resterne af en befæstet herregård fra 1300-1400 tallet. På tomten af det gamle Kindholm, der er fredlyst, har der endnu i 1800-tallet stået murværk; nu ses kun kampestensfundamentet. Hovedbygningen synes at have været en ca. 34 m lang fløj. Af gravene, der har omgivet den mod vest, syd og øst ses endnu tydelige spor. Mange brokker af rnunkesten, deriblandt mange glaserede, er opgravet på pladsen neden for hovedbygningen.  

 

ccccccccccccccccccccc                                                           

Kindholm 

1364-1379

Kindholm er et voldsted i landsbyen Kyndby i Frederikssund Kommune. Voldstedet er resterne af herregården Kyndbyholm eller Kindholm, som har ligget tæt ved kirken. I 1300-tallet.skrev medlemmer af den sjællandske adelsslægt Krag sig af Kyndby. Jens Nielsen nævnes 1364

1379-1410? Sønnen Hemming Jensen kendes 1379-1401.
1410?-1453 Hans søn Albrekt Hemmingsen nævnes som den næste (død 1429). Hans enke fru Elsebe Jensdatter (Present) omtales så sent som 1453. 
1453-1481 Deres datter Ellene Albrektsdatter ægtede Jacob (Jep) Jensen (Ravensberg) (død 1481), der 1476 skrev sig til Kyndby. Han skaffede mere giods til sin ellers ubetydelige slægt ved i andet ægteskab at gifte sig med Dorthe Christoffersdatter Basse,som arvede Beldringe.
1481-1529 Sønner af dette ægteskab var den senere Roskildebisp Johan Jepsen (død 1512), omtalt 1480 som hr. Johan Præst på Kyndbyholm, og Erik Jepsen (død ca. 1507), der overtog denne gård, som hans enke Inger Clausdatter (Krumstrup) (død tidligst 1529) skrev sig til 1513. 
1529-1541 Næste ejer var deres søn Claus Eriksen Ravensberg (»SIippesIot«) (død 1541), der skrev sig til Kindholm, og under hvem gården blev ødelagt i Grevens Fejde, men atter genopbygget.
1541-1585 Hans datter Inger bragte Kindholm til sin ægtefelle Anders Pedersen (Galt) til Birkelse (død 1585).
1585-1603 Anders Pedersens søster Sophie Pedersdatter (Galt) (død 1603) kom i besiddelse af godset og førte den til sin mand. 
1603-1608 Ægtemanden var Christoffer Pax (død 1608).
1608-1624  Sønnen Morten Pax arvede Kindholm. 
1624-  Morten Pax skødede 1624 Kindholm til Frantz Rantzau til Svanholm (død 1632). I sognet var der 1651 28 gårde, hvoraf Kindholm havde de 24 gårde under sig.
Under Svanholm skal gården være brændt eller nedbrudt ca. 1660, og dens jorder er vistnok allerede da lagt ind under Svanholm (en af dennes marker fik navnet Kindholm-marken, og 1682 omtales Kindholms gamle hovgårds plads). Kindholm nævnes dog selvstændigt i skøderne i forbindelse med Svanholm gennem 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet.
Der synes at have ligget en herregård i Kyndby ud over Kindholm, for 1402 skænkede Margrethe, Henrik Skyttes efterleverske, med sin broder Niels Grubbes samtykke sin hovedgård i Kyndby til Sorø kloster. Hendes broder Oluf Grubbe og dennes søn Ingemar synes dog at have beboet denne gård, til hvilken den sidste endnu skrev sig 1473-75.