Gundetved Selchausdal

Løve herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

En ældre hovedbygning fra omkring 1700 var i bindingsværk. Den nuværende hovedbygning er opført i 1856 i nederlandsk renæssancestil og tegnet af arkitekten J.D. Herholdt. Den er beliggende på et kvadratisk renæssancevoldsted omgivet af en vandfyldt voldgrav, med en lille skov mod øst (Stavr skov) og en park mod syd. Fra Tissø fører en lindeallé til gården. Der er plantet nye lindetræer langs den lige vej forbi gården. Der fandt en istandsættelse sted 1940-1941 ved Axel Maar.                                                                                  

Gundetved / Selchausdal 

1339-1350

Selchausdal, tidligere kaldet Gundetved (1339 Gunnethueth) ligger på den østlige side af Tissø i Buerup Sogn, Kalundborg Kommune. 1339 tilhørte den Mathias Jensen (Matthæus Jønsson).

1350-1451 Der går så henved 100 år, hvor vi intet hører om stedet.
1451-1489 I 1400-tallet var den i slægten Limbeks eje. 1451 nævnes Otte Limbæk som ejer.
1489-1490 Hans datter Magdalene Ottesdatter Limbek, enke efter Jon Bille, havde den 1489. 
1490-1510 Hendes datter Margrethe Bille ægtede Niels Henriksen Arenfeldt. 
1510-1533 Niels Henriksen var en mand af borgerlig herkomst, der efterhånden blev rigets kansler, blev adlet og tog slægtsnavnet Arenfeldt i 1526. Han var oprindeligt landstingsskriver, blev senere landsdommer og som adlet blev han rigsråd og kansler (død 1533). Han fremlagde 1528 to falske breve (af 1354 og 1368) om Gundetved. Om det var et bevidst falskneri eller om han handlede i god tro, kan dog ikke afgøres. Han blev ikke dømt for noget.
1533-1580 Han fulgtes af sønnen landsdommer Henrik Nielsen Arenfeldt (død omkring 1580). Dennes broder Torben Nielsen Arenfeldt skrev sig også til Gundetved . 
1580-1583 Torben Nielsen Arenfeldt fortsatte som enejer et par år efter broderens død.
1583-1628 Henrik Nielsens søn Niels Henriksen Arenfeldt godset efter faderen og onklen. Da ingen af hans mange børn var legitime, gik gården over til en fjern kusine.
1628-1636 Det var Ingeborg Hansdatter Arenfeldt gift Ernst Normand til Selsø. 
1636-1645 1636 købtes den af Jochum Normand, der 1645 solgte den.
1645-1664 Køber var Axel Juul til Volstrup. 
1664-1680 I 1664 blev gården sammen med Kattrup og Sæbygård solgt til rentemester Henrik Müller, som i de år samlede sig jordegods omkring Kalundborg. Han udvidede i 1672 gårdens drift ved at nedlægge gården Eskemose ved Askvad, samt Store Orebo og Lille Orebo, der begge lå syd for Klinteskoven. Kort tid efter også gårdene Bøstrup og Holmegård, der begge lå vest for Kattrup. Godsets udvidelser forsatte med efterfølgende ejere ind i 1700-tallet.1688 var godset på 40 tdr. hartkorn og 152 tdr. land under plov. 
1680-1690 Frantz Müller overtog Gundetved efter faderen. Han solgte den.
1690-1691 Ny ejer blev assessor Bertel Jensen;   
1691-1696 Derefter ejedes gården af tøjhusskriver Jacob Nielsen, som solgte den 1696.   
1696-1710 Han solgte til højesteretsadvokat Brostrup Albertin til Tølløse (død 1726). Denne solgte Gundetved 1710. 
1710-1720 Køber var tolderen Henrich Wigand Michelbecher for 24,000 rdl. Han døde 1720 og hans enke Elisabeth Sabine Rosbach afhændede den 1723 for 13.300 rdl.  
1720-1729 Ny ejer var stiftarntmand Jacob Benson, der 1724 nedlagde landsbyen Frendveds 6 gårde og lagde jorden, 19 tdr. hartkorn, under Gundetved. Benzon solgte godset i 1729. 
1729-1755 Også den nye ejer var stiftamtmand, nemlig Frederik Adeler, som 1755 skødede den ved salg.
1755-1765 Lars Bjørn gav 30.000 rdl. ved købet.  
1765-1775 Derefter ejedes den af krigsråd Nicolaj Frederik Schumacher, som 1775 solgte den for 40.000 rdl.   
1775-1776 Ny ejer blev Hedevig Sophie grevinde Levetzow. Hun døde kort efter, og gården blev 1778 solgt på auktion.
1776-1782 Højestbydende var Mathias Brønstorph med 34.700 rdl. 
1782-1791 1782 købte Niels Munch Krag Gundetved. Han solgte den 1791 for 43.000 rdl.  
1791-1821 Køber var Christian Andreas Selchau (død 1817), der 1799 fik ændret gårdens navn til Selchausdal. Efter hans død havde enken Karen Kjær gården til 1821.   
1821-1842 Sønnen Jens Christian Selchau overtog godset. Han døde 1829, og enken Annette Christiane von Herbst beholdt det til 1843. 
1842-1893 Sønnen Christian Andreas Selchau overtog den. 
1893-1914 Efter hans død 1893 blev søsteren Michelle Cbristiane Selchau (død 1914) ejer, hvorefter gården overgik til en fætter.
1914-1940 Fætteren var Gundo S. Vogt (tidligere til Bjernedegård), efter hvis død 1940 den solgtes. 
1940-1961 Næste ejer blev generalkonsul, direktør Hans Ove Lange, som gav 1.200.000 kr. Han frasolgte det meste af skovene til Kattrup gods.  
1961-1980 Af købesummen for Selchausdal og efterladt formue oprettedes (fund. 8/12 1940) H.O. Langes Selchausdal Fond på 625.000 kr. til støttc for trængende i Holbæk amt, medens resten af arven, ca. 800.000 kr. fordeltes pa 14 legater til støtte af forskellig religiøs og filantropisk virksomhed.   
1980-1993 1980 afhændedes godset il Knud Abildgaard.  
1993- Næste ejer er Peter Vagn-Jensen. Selchausdal Gods er på 963,6 hektar langs Tissøs østbred, heraf 120 hektar skov og 401,9 hektar sø.  
Selchausdal Gods køber 2011 proprietærgården Hallebygård, som er på 154 hektar.  

Kort over godset med hovedbygningen nederst, avlsgården øverst.