Kattrup

Løve herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Kattrups gamle hovedbygning med sidefløje i bindingsværk fra midten af 1700-årene blev nedrevet i 1898. Godsejeren U.J.A. Bernstorff-Mylius flyttede ind i forpagterboligen, der sammen med flere af de andre bygninger var blevet opført i 1877. Heriblandt nye avlsbygninger og folkebygningen, som blev opført som bolig for godsets ansatte. Forpagterboligen var herskabsbolig indtil 1925, hvor greven opførte den nuværende store nyklassicistiske hovedbygning m Jens Ingwersen som arkitekt.

                                                                                 

Kattrup 

-1393

Kattrup Gods ligger i Sæby Sogn i Kalundborg Kommune. Kattrup var oprindelig navnet på en landsby, hvor der lå en gård af samme navn. Det er denne gård, der senere har udviklet sig til det nuværende Kattrup, mens landsbyen er nedlagt. Landsbyen var oprindelig krongods, som i 1393 blev skænket af Dronning Margrete I til Sorø Kloster.

1393-1414 Kattrup skænkedes 1393 af Margrete I til Sorø Kloster.

1414-1536 I 1414 blev Kattrup ved mageskifte overdraget til Roskilde bispestol
1536-1561 Efter reformationen blev gården som kirkegods konfiskeret af kronen i 1536. 
1561-1580 I 1561 fik den status som hovedgård, da den ved mageskifte blevet overtaget af adelsmanden Laurits Iversen Serlin sammen med 4 gårde i Kattrup og 3 i Kuserup. 
1580-1625 Sønnen Christoffer Lauridsen Serlin var næste ejer.
Hans datter Kirsten blev gift med Rasmus Skade (død 1602), som skrev sig til Kattrup
1625-1655 Næste ejer var sønnen Christoffer Skade (død 1654). Dennes broder Niels Skade skrev sig 1627 til Kuserup. Kuserup gårde blev imidlertid nedlagt og jorden lagt under Kattrup. 
1655-1664 Axel Juul til Volstrup købte godset, som han solgte 1664. 
1664-1680 Ny ejer var rentemester Henrik Müller, der allerede havde overtaget meget andet krongods i Vestsjælland. Senere indlemmedes de resterende gårde i den nærliggende, nu forsvundne landsby Kuserup, og før 1682 indlemmedes også gårdene i landsbyen Kattrup i hovedgårdsjorden. Disse jorder udgør også i dag kernen i herregårdens jorder. Henrik Müller brugte i 1600-tallet det gamle landsbynavn Kuserup om godset. Den 30/9 1673 overtog godset Reerslev Kirke fra kongen. Hovedgården havde 1688 49 tdr. harlkorn og 240 tdr. land under plov. 
1680-1690 Henrik Müllers søn Christian Henriksen Müller, amtmand på Island, fik Kattrup, som han 1689 solgte til sin bror. 
1690-1704 Broderen var Frantz Henriksen Müller. Efter ham blev gården solgt på auktion .
1704-1710 Køber var Christian Paludan.   
1710-1718 Næste ejer var ritmester Bolle Luxdorph Rosen, som solgte den 1718.   
1718-1725 Køber var Hans Philip Bochenhoffer. Han oparbejdede en betydelig gæld.   
1725-1740 Gælden indløstes af Mette Marie Juul til Kragerup. Efter hendes død 1742 solgte arvingerne gården. 
1740-1751 Køberen var hendes svigersøn major Anton Günther Ellbrecht (død 1760). Han solgte godset 1751.
1751-1760 Køberen var landsdommer Peder Kraft, hvis enke solgte den 1765.   
1760-1775 Den blev købt af Jørgen von Hjelmcrone til Knabstrup, der 1775 afhændede gården. 
1775-1781 Ny ejer blev major H. Focken. Denne solgte godset for 35.000 rdl. ved en auktion. 
1781-1793 Højestbydende var kancelliråd Peter Gommesen Errebo, som afhændede den 1793. 
1793-1800 Køber var landvæsenskommissær Peder Ole Borch Møller. Denne solgte godset efter nogle år.
1800-1852 Ny ejer blev Johannes Caspar de Mylius (død 1852). Han overlod den 1804 til sin moder fru Ulrika Catharina Rasch, men fik den igen efter hendes død 1831. Mylius fik bevilling til at kalde gården Raschenberg efter moderen, et navn der dog aldrig vandt hævd. 1851 overdrog han gården til sin svigersøn.
1852-1894 Svigersønnen var Frederik Emil Herman greve Bernstorff (død 1894), efter hvem sønnen overtog den.  
1894-1930 Han hed Ulrich Johan August greve Bernstorff-Mylius.
1930-1951 Hans søn kammerherre Andreas Peter greve Bernstorff-Mylius arvede gården. Efter hans død 1949 sad hans enke Elisabeth baronesse Reedtz-Thott på gården. 
1951-1965 Gården blev herefter solgt til skibsreder A. P. Møller for 1.400.000 kr. Denne tilkøbte 330 ha af Selchausdals skove.  
1965-1972 Arving var Sally Mc-Kinney Møller. Hun var gift med Mogens Poul Møller. 
1972-2006 Deres søn Peter Arnold Poul Møller var den næste ejer.
2006- Næste ejer var sønnen Peter Anders Møller.

Gården har betydelige engarealer i Lille og Store Åmose og har ejet vandmøllerne Vandfaldsmølle sydøst for gården og Rangle Mølle, samt haft del i græsningen på overdrevet Halleby Ore. I 1682 ved en matrikelopmåling strakte besiddelserne sig over 240 tdr. land (ca. 130 ha). Kattrup gods er i dag på 1004,2 hektar med Strids Mølle og Skyttehaven.