Peder Sunesen
Peder

Absalon

                     

 

Biskop i Roskilde Stift Peder Sunesens brev til Sorø Kloster

1202 bekræfter Roskildebispen Peder Sunesen Absalons gaver til Sorø Kloster, efier at han var blevet ærkebisp, både hvad han selv havde givet, og hvad han i sin ærkebispetid havde overdraget klostret af Roskilde bispestols ejendomme. Peder Sunesen siger i brevet helt åbent , at Sorø Kloster som er beregnet til gravkirke for Hvideslægten. At Absalon har tænkt sådan, er der næppe tvivl om, men her siges det officielt og nogenlunde i samtiden for første gang.

Til alle troende kristne, nulevende som fremtidige, sender Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, hilsen i Herren og hjælp i bøn. Om end den almægtige Gud har værdiget sig at kalde mig til at styre Roskildekirken og har givet mig en sådan rang, at jeg i medfør af det embede, jeg har påtaget mig, efter evne er forpligtet til at bistå alle Kristi tjenere, der bor i mit stift, efter deres behov, er jeg dog som ved en naturens ret bundet til med faderlig omsorg at sørge særligt for Sorø Kloster, der som bekendt er grundlagt af mine forfædre som gravkirke for min slægt, og give de brødre, som der tjener Gud, mit værn og min beskyttelse. Derfor har jeg ved dette brev sørget for at bringe til kundskab for nulevende og kommende slægter, at jeg ønsker, at alle de besiddelser og alt det gods, som min forgænger Absalon, salig ihukommelse, fordum biskop i Roskilde Stift, og senere ærkebiskop i Lund, af from gavmildhed har overdraget førnævnte kloster af min kirkes erhvervelser fra det tidspunkt, da han blev ordineret til ærkebiskop, indtil den dag, da Herren kaldte ham bort fra dette liv, skal være gyldige og urokkelige, og at jeg med samme hengivenhed har overdraget og i overensstemmelse med landets love har skødet dem til samme stiftelse.
Imellem disse har jeg ment at burde nævne følgende med navn: gårdene i Vejleby og jorden i Glostrup og de jorder, der ligger til hans fædrenegårde, tillige med skove og enge, græsgange og de øvrige tilliggendet som han for
ganske nyligt har overgivet de nævnte brødre. Endvidere havde han under sit segl bevidnelse overdraget de førnævnte brødre tienderne af nogle sogne, der hørte til mit stift. Han havde på begrænset tid overladt dem andre, hvilke jeg alle har skænket dem at besidde med rette til evig tid, nemlig i sognene Ølsemagle, Haraldsted, Finderup og
Gjerslev med tilhørende kapel i Løve, Sønderup, Sorterup og Slotsbjergby med det tilhørende kapel i Gerlev, Bromme, Munkebjergby og Undløse.
Da jeg altså ønsker at alt dette skal opnå evig styrke fra nu af og i al fremtid, har jeg sørget for at stadfæste det ved dette bevidnede brev under mit segl, og jeg forbyder under bands trussel, at nogen af mine efterfølgere drister sig til på nogen som helst måde at anfægte min bevilgede gave.