Hastrup len i Bjæverskov herred

Bispegods

Bjæverskov herred

Hastrupgods under Magleby len

Hovedgårde: Søllerup, Hastrup

Hastrup len i Herfølge sogn i Bjæverskov herred var et mindre len under bispen bestående af Hastrup lige syd for Køge og Søllerup, som til tider var et selvstændigt len. Der kendes ikke til, hvilke godsmængder, der hørte til lenene, fordi de var mageskiftet eller solgt før opgørelsen ved reformationen i 1536. I Hastrup var der også gods, som hørte under Magleby len i Stevns herred

Alle biskoppens besiddelser i Bjæverskov herred endte under Vallø (fra 1721 grevskab).

 

Hastrup med hovedgården var et fogedi i Herfølge sogn under bispen:

1350

Bisp Jacob forlener fogediet til Niels Unit (Vind) for et pant på 20 mark.

1370 Hastrup opregnes i jordebogen som et fogedi.

1461 Mads Neb er værge. Godset mageskiftes med Oluf Axelsen Thott til Vallø og kommer dermed væk fra bispestolen.

Søllerup med hovedgården var et fogedi i Herfølge sogn under bispen:

Ca. 1400

Offe Ingvarsen (Neb) er foged.

1439 Sønnen væbner Peder Neb (d. efter 1460) er foged.
Ca. 1470 Sønnen Claus Neb (d. efter 1491) er foged eller lensmand.
1485 Mads Neb nævnes som foged. Han sad også på Hastrup som værge.
1498 Biskop Niels Skave er værge for Claus Nebs børn. Kort herefter afhænder bispestolen godset.