1290                 Johan Krag
Biskopper

Oversigt over biskopper

Slægtens stamtavle

Sorø Kirke

Københavns stadsret

Biskop Johan (Jens) Krags ligsten i Sorø Kirke. Det var Krag, der udstedte stadsretten for København.

Krag var oprindelig ærkedegn i Roskilde. Han blev biskop i 1290. Han har vistnok deltaget i den provinssynode, der 1291 holdtes i Roskilde, og hvor Odensekonciliets beslutninger fra 1245 blev fornyet, men i den store strid, der lige efter begyndte mellem Erik Menved og Jens Grand, har Krag nærmest stået på kongens side. Han nævnes ofte som vidne under dennes breve, og Kong Erik tilbagegav ham også nogle skipæn (indtægter), som af tidligere konger var givet til Roskilde Kirke, men som i lang tid ikke var blevet udbetalt. Da Isarn kom som pavelig udsending til Danmark, støttede Krag ham i hans forsøg på at forsone de bitre modstandere, og det opnåedes bl. a., at det i Bispestaden København kom til personlige forhandlinger med ærkebispen (1299), uden at dette førte til forlig. Af byen København gjorde Krag sig fortjent ved at give Borgerne en udvidet Stadsret 1294. Han var velgørende over for Sorø Kloster og fandt sin grav her, hvor hans ligsten endnu er bevaret. Han døde 1300. Bisp Jens er nævnt i Roskildekirkens anniversarium.

Mere om Fredrik Hauch fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Jens (Johannes) Krag, Biskop i Roskilde, var tidligere Ærkedegn og afløste 1290 Ingvar Hjort (VII, 470) paa Bispesædet. Han har vistnok deltaget i den Provinssynode, der 1291 holdtes i Roskilde, og hvorved Odensekonciliets Beslutninger af 1245 bleve fornyede-, men i den store Strid, der lige efter begyndte mellem Erik Menved og Jens Grand, har J. K. nærmest staaet paa Kongens Side. Han nævnes oftere som Vidne under dennes Breve, og Kong Erik tilbagegav ham ogsaa nogle Skipæn, som af tidligere Konger vare blevne skjænkede til Roskilde Kirke, men i lang Tid havde været den forholdte. Da Isarnus kom som pavelig Nuntius til Danmark, støttede J. K. ham i hans Forsøg paa at forsone de bitre Modstandere, og det opnaaedes bl. a., at det i Bispestaden Kjøbenhavn kom til personlige Forhandlinger med Ærkebispen (1299), uden at disse rigtignok førte til Forlig. Af Byen Kjøbenhavn gjorde J. K.sig fortjent ved at give Borgerne en udvidet Stadsret 1294. Han havde vist sig velgjørende imod Sorø Kloster og fandt sin Grav her, hvor hans Ligsten endnu er bevaret. Død 1300."