Rønnebæksholm

 

Hammer herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Kongelige len og lensmænd

Den nuværende hovedbygning erstattede et firefløjet anlæg, da Christoffer Tage lod den opføre 1734. Den ligger på et gammelt forhøjet voldsted, hvis grave er kastet til.

ccccccccccccccccccccc                                 

Rønnebæksholm 

1315-1321 Jens Tygesen Due af Stårby (Storbethe) er den først kendte ejer af noget gods i Rønnebæk. Han havde arvet det efter søstersønnen Skelm Tygesen, der for sin del havde det fra faderen Tyge Tolvsen, som fik det i pant af Niels Mogensen Kurrebasse og Jakob Frost. Alle de nævnte ud over Jens Due var formodentlig væbnere (af ukendte slægter). Due sælger godset til Moltkerne.

1321-1350 Cort Moltke køber godset, men der er måske tale om to Moltker med samme fornavn, en yngre og en ældre i perioden 1320-50. 
1350-1399  Fikke Moltke er søn af den yngre og afstår godset til dronning Margrethe.
1399-1571 Kronen ejer herefter godset og nogle af lensmændene er kendt. 1455-1462 Ridderen Torben Jepsen Bille.
1470 Fogeden Jahan.  
1473-1475 Væbneren Jørgen Daa.

1481-1489 Væbneren Hemming Jensen Godov.
1489-1490 Jørgen Rud.
1513-1523 Gert Bøsseskytte har lenet frit samtidig med, at der anlægges en krudtmølle.
1523-1542 Kansler Johan Friis til Hesselager halvdelen af lenet. Han har det frit på livstid, og da han afgiver det 1542, får han andet gods i erstatning. Friheden er en aflønning til kanslerembedets indehaver.
1523-1525 Hans Holst har den anden del i forlening. Han har - uvist hvorfor - lenet frit.
1525-1542 Henrik Gøye har den anden del i forlening. Han døde 1533, og hans enke Eline Henningsdatter Godov blev siddende på lenshalvdelen. Også under Grevens Fejde. 1537 får hun frit 13 gårde i Rønnebæk og 11 i omegnen. 
1542-1547 Rigskansler Axel Urne har hele lenet. Som en aflønning til rigskanslerembedets indehaver er lenet frit.
1547-1556 Peder Godske har 1547 lenet frit. 1553 får han det på livstid, til han dør 1556. 
1556-1561 Bjørn Saxtrup har også lenet frit. 
1561-1564 Herolden Claus Fontein, der før havde Farumgård. Han får som aflønning lenet frit på livstid. 
1564-1571 Henrik Gøye har fra 1566 lenet i pant for 4000 daler. 1571 ombytter han pantet med Karleby på Falster. 
1571-1597 Frederik II  forærer diplomaten, licentiat Caspar Paslich, godset som tak og løn for indsatsen ved forhandlingerne i forbindelse med den Nordiske 7-årskrig, hvor Paslick deltog i alt. Gaven lød på hovedgården, 28 bøndergårde og 6 gadehuse.
1597-1628 Sønnen Claus Caspersen Paslick arvede det hele efter faderen. Under godset hører også Grevens Vænge.
1628-1634 Claus Paslick arvede godset.
1634-1646 Knud Paslick arvede godset efter sin bror og solgte det.
1646-1653 Edel Johansdatter Urne, enke efter admiral Pros Mund. Godset var 1651 på 31 gårde ud af sognets 33.
1653-1727 Brigader Niels Mund arvede godset efter moderen, og da han døde 1723, drev enken Dorothea Frandsdatter Rantzau godset videre.
1727 Løjtnant Niels Vind er søn af datteren Edel Urne Mund. Han gør udlæg i godset som arving til Niels Mund.
Dorothea Frandsdatter Rantzau døde 1727, og sønnen Johan Rantzau Mund fik på en auktion over boet generhvervet godset mod at give løjtnant Niels Vind  21.020 rdl..
1727-1755 Kaptajn Christopher Tage køber samme år godset og beholder det længe, men ender med at sælge det.
1750-1753 Køber er oberstløjtnant Jens Müller der dør 1753. Hans enke Barbara Marie Munthe driver godset videre og gifter sig med ritmester Christian Walterstorff, der sælger 1755.
1755-1761 Det er overhofmester i Sorø, gehejmeråd og amtmand Carl Juel til Valdemars Slot, der køber godset.
1761-1764 Kancelliråd Peder Collet køber godset for 40.000 rdl. Den overgik til hans broder.
1764-1777 Broderen var kammerråd Johan Collet, som solgte den 1777.
1777-1783 Køberen var generalkrigskommissær, bondeplager og intrigemager Magnus Beringschiold, der drev den, til han 1781 blev statsfange p.gr.a. intrigerne. Hans hustru Marie Christine von Cappelen drev godset videre et par år.
1783-1798 Sønnen kammerherre og konferensråd Ditlev Beringschiold adlet Wedelsparre 1784 købte godset af moderen. Han nedlagde voldgravene, oprettede fiskedamme i stedet og anlagde en kastanieallé, før han solgte.
1798-1840 Køber for 85.000 rdl. var ritmester Joachim greve Moltke, som døde 1820. I de følgende mange år drev enken Ellen Cathrine Kristine Bruun de Neergaard godset. Thomas Ludvig Grüner var hendes forpagter 1830-1840. 1840 solgte hun godset.
1840-1851 Køberen Harald Toft gav 30.000 rdl. sølv og 105.000 rdl. sedler (de var mindre værd), men døde snart efter (1841). Hans enke Ane Marie Carlsen til Gammel Køgegård drev godset videre og giftede sig senere med salmedigteen N. F. S. Grundtvig.
1851-1896 Da moderen giftede sig anden gang, overgik godset til datteren Haralda Judithe Johanne Margrethe Haraldsdatter Toft, som var gift med kammerherre og hofjægermester Peter Ferdinand Collet († 1909) til Lundbygård. Han overtog driften 1869.
1896-1945 Sønnen cand. polit, hofjægermester Holger Peter Harald Colletovertog driften 1889, men fik først skøde 1896. Da han døde i 1942 overtog hans enke Polly Hegermann-Lindencrone driften af godset.
1945-1985 Deres søn Carl Carl Frederik Collet til Katholm overtog godset og drev det til sin død 1975. Derefter stod enken Else Else Collett for driften.1953 blev 90 ha. af jorden solgt fra til Forsvarsministeriet.
1985-1999 Sønnen Peter Collet overtager gården, og sælger til Næstved Kommune.
1999- Næstved Kommune har siden ejet gården, idet en stor del af markerne er udstykket som bygrunde.

Snegård havde hørt til Skjoldenæs len men blev givet til Caspar Paslich, som lagde den under Rønnebæk. Før da havde godset været et af Frederik II's smålen.

Snegård 

-1567 Hvordan Snegård var kommet under kronen og henlagt under det fjerne Skjoldenæs len, vides ikke.  

1567-1571 Kronen ejer herefter godset og nogle af lensmændene er kendt. 1567-1569 Kristjern Jul får lenet frit.
15 69-15?? Også Herluf Skave har lenet frit.
15??-1576 Smålenet lægges under under Roskilde. 
1576-1577 Johan Venstermand får forleningen på afgift, nemlig 100 daler om året. 
1577-1579 Smålenet kommer under Vordingborg 
1579-1597 Casper Paslich får 1579 lenet frit. Senere samme år gives det ham frit i 10 år og 1589 får han endnu 5 år; 1592 får han det foræret.

Snegaard ( herred), før under Skjoldnæs.