Aggersvold

Tuse herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen, der er omgivet af grave, er en hvid empirebygning., i 1833-1835 , efter at den tidligere bindingsværksbygning var revet ned. Den har én fløj i to stokværk forsynet med frontispice til begge sider. 1917-1919 blev den underkastet en gennemgribende restaurering, og visse ombygninger fandt sted, dog i nøje overensstemmelse med den oprindelige stil. Johan Schrøder har efter 2000 renoveret hovedbygningen, der er fredet. Avlsbygningerne er for største delen også renoveret, med en nyindrettet hestepension på godset.

                                                                                 

Aggersvold 

-1330  Aggersvold lå i middelalderen i Mørkøv by og kaldtes Mørkegaard. Gården ligger i Hjembæk Sogn, Holbæk Kommune. I sognet lå i middelalderen landsbyen Agertip (Aghethorp). 1330 skødede Hans Hassenberg sit gods i Agerup til biskoppen i Roskilde.
1330-1536  Godset hører under Roskildebispen. Barnum Eriksen fraskrev sig 1374 ret til Agerup. Bispestolen oprettede en hovedgd., som omved 1370 havde 6 øre jord. Den blev formodentlig nedlagt og udstykket til 6 fæstegårde omkring reformationstiden.
1536-1581  Gårdene har herefter tilhørt kronen og har været underlagt et len, måske Dragsholm.
1581-1605

Frederik Lange til Mørkegård fik Agerup med 6 gårde og Sasserup 1581. Derefter forsvandt Agenup, Sasserup og Mørkegård: De blev samlet i Aggersvold. Frederik Langes hustru Dorthe Christoflersdatter Lindenov (død 1612) skrev sig til Aggersvold.

1605-1630 Sønnen Gunde Lange fik Aggersvold, som han solgte 1630. 
1630-1640 Køberen var Henrik Vind, som døde 1633. Enken Margrethe Pedersdatter Laxmand beholdt gården. 
1633-1640 Margrethe Pedersdatter Laxmand giftede sig 1640 med oberstløjtnant Joakim von Brcdow (død 1660).  
1640-1660 Joachim von Bredow drev godet til sin død 1660. Margrethe Laxmand tog så over igen til hun døde 1681.
1681-1691 Datteren Marie Margrethe Joachimsdatter von Bredow fik Aggersvold (1688: 37 tdr.hartkorn, 96 tdr. land under plov), som hun endte med at sælge 1691. 
1691-1708 Køber var generalprokuror Niels Benzon
1708-1720 1708 fik sønnen Jacob Benzon Aggersvold, som han 1720 solgte til sin bror.
1720-1733 Broderen var Peder Benzon, der 1733 lod den gå videre til en tredie broder
1733-1737 Han hed Lars Benzon. Bøndergodset var omkring 1740 på 350 tdr. hartkorn. 
1737-1750 1737 købte Herman Leopoldus Løvenskiold Aggersvold
1750 Sønnen Severin Leopoldus Løvenskiold solgte gården. 
1750-1753 Den nye ejer var løjtnant Christian Lautrup, som 1753 lod den gå videre for 53.000 rdl.   
1753-1770 Køber var Peder Juel til Hverringe, der 1756 udvidede den med 4 gårdes jord fra Høed by, 25 tdr. hartkorn.
1770-1777 1760 købtes gården af Laurits Switzer, som 1777 solgte den for 45.000 rdl.   
1777-1791 Ny ejer var C. A. Frost, forpagter på Gavnø. Denne afhændede den 1791 for 58.500 rdl.  
1791-1805 Næste ejer var J. Frederik van Deurs, der solgte den 1805. 
1805-1806 Køber var Otto Joachim greve Moltke for 158.000 rdl. 
1806 1806 købte kammerherre Carl Lerche Aggersvold for 163.000 rdl. 
1806-1840 Kaptajn, senere generalmajor Harald Rothe (død 1848) blev kort efter ejer af godset. 
1840-1865 Han fulgtes af sønnen kammerherre Carl Peter Rothe, der solgte godset 1865. 
1865-1898 Næste ejer var Christian Albrecht greve Lerche til Lerchenborg, som gav 500.000 rdl. ved handelen. Hans enke solgte gården 1898. 
1898-1915 Køber var landstingsmand Villars Knudsen Lunn, som gav 330.000 kr. 
1915-1926 Næste ejer var Thor Timm. Han og hustruen er begravet i skoven uden for parken (kapel og mindesten).  
1926-1970 Han efterfulgtes afr sønnen, hofjægermester Svend Aage Timm. I årene 1923-1942 er der bortsolgt ca. 160 ha til husmandsbrug. 
1970-2000 Næste ejer er  Aksel Tving  
2000- Godset gøres til et selskab: Aggersvold ApS ved Johan Schrøder. Aggersvold Gods er på 344 hektar skov.