Krabbesholm

Volborg herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i Volborg herred

 Omkring år 1900 blev hele avlsgården ombygget. I den anledning fik Krabbesholm en stor forvalterbolig, der liggerover for hovedbygningen med avlsgården imellem.

ccccccccccccccccccccc                             

Krabbesholm 

-1421  Krabbesholm ligger i Gershøj Sogn. I Gershøj lå der i middelalderen en adelig sædegård, hvortil væbneren Saxe Ødgersen (el. Odgersen), der førte et ubestemmeligt mærke i sit våben, skrev sig 1421 til Gershøj.  
1421-1673 En landsby ved navn Vinderup lå i sognet. Her ejede Roskilde domkapitel gods i middelalderen. Således ejede Johannes Døbers præbende 1 gård. Og ejede Vor Frue Kapel 2 gårde i Vinderup. Om denne landsby var lagt øde i svenskekrigene kan ikke fastslås i kilderne. Men 1673 var den ødelagt og forladt.
1673-1806 Herregården Krabbesholm blev oprettet 1673 af baron Oluf Rosenkrantz, der også besad naboherregården Egholm. Rosenkrantz fik kongelig tilladelse til at oprette en herregård af jorden fra den ødelagte landsby Vinderup. Gården blev opkaldt efter Oluf Rosenkrantz ærgerrige hustru Birgitte Krabbe  (død 1685). Oluf Rosenkrantz fik dog ikke længe glæde af sin nye gård. 1682 blev han dømt ved højesteret til tab af sine titler og gods, da hans forsvarsskrift for den gamle adel blev betragtet som et direkte angreb på den enevældige styreform. 1688 havde gården 43,28 tdr. hartkorn med et dyrket areal af 199,3 tdr. land. Der boede ikke et adelligt herskab på godset. Indtil 1806 havde Krabbesholm nemlig samme ejer som Egholm, hvorfor ejerne har brugt huset på denne gård.Og der var således heller ikke behov for en standsmæssig hovedbygning. 

1806-1810 Birkedommer Peder Nørgaard (død 1845) og inspektør Poulsen købte for 126.200 rdl. Krabbesholm af Egholms ejere amtmand greve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe og kammerråd Lars Larsen. Herefter har Krabbesholm sin egen historie.
1810-1852 I 1810 blev Krabbesholm med tilhørende fæstegods i Sæby, Gershøj og Store Karleby købt af stadsmægler, senere direktør for Øresunds Toldkammer og gehejmekonferensråd Nicolai Abraham Holten, efter et par hurtige handler. Under denne ejer blomstrede godset i 40 år, men uden at der blev bygget en hovedbygning. Driften lå i hænderne hos en forvalter, og herskabet boede på en mindre ejendom, Lindegården, i Skibby Sogn.  
1852-1871 Efter Holtens død 1850 blev Krabbesholm gods i 1852 solgt på auktion 1852 til justitsråd Lars Trolle (død 1875). Han lod straks opføre et lille slot i nygotisk stil. Han solgte gården 1871.  
1871-1892 Køber var senere hofjægermester, cand. jur. Frederik Wilhelm Treschow (død 1876), 
1892-1931 Dennes datter Clara Anna Sophie Treschow (død 1936) bragte ved ægteskab Krabbesholm til senere hofjægermester og kammerherre, cand. jur. Niels Joachim Chr. Gregers Juel til Mejlgård (død 1938), hvis dødsbo 1939 solgte godset for 935.000 kr. Hovedbygningen til avlsgården er opført 1901.
1939-1979 Køber var A/S De forenede Kulimportører. Hovedbygningen fik i 1940-erne en havestuetilbygning mod øst.   
1979- Næste ejer blev Ejendomsselskabet D. F. K. A/S. Krabbesholm Gods er på 484 hektar med Lindegård.