Esrum Kloster i Lynge herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

                                                        

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. I Lynge herred havde klosteret nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lynge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slangerup Slangerup (1) Kirstine Thomas' skøder sin grund i Slangerup til Esrum 1482. Da en kvinde ikke kan skøde optræder herredsfoged i Try herred Jeppe Mikkelsen på hendes vegne.  
Kvinderup 3 Ikke nævnt i brevene  
Skt. Olai Helsingør (1) Jens Andersen, borgmester i Helsingør, skøder 1452 en byggegrund til klostret. To borgere i byen, Jeppe Nielsen og Anders Mathiesen skøder samtidig grunden lige ved siden af mod vest. Her byggede Esrum en gård.  
(1) Mikkel Petersen skøder 1481 sin og hustruen Kristines gård nordligt i byen ved Kageholmen til klostret. Kristine, som tidligere havde været gift med Jens Abraham, bekræfter salget i selvstændigt brev samme år.  
(1) På Sletten ved Helligkors Kapel lå der en gård, som 1492 blev givet som sjælegave til 11000 Jomfruers Alter i Esrum klosterkirke af en mand, hvis hustru hed Birthe. Til gengæld skulle ægteparret leve deres sidste dage i klostret.  
(1) Gård i Skomagergade blev 1496 solgt til klostret af Per Bosen af Skallerød.  

Hornbæk

Hørte i middelalderen. under Tikøb

 Aueholm       Aholm (1) Stiftergods (fra biskop Eskild) under Havreholm, bekræftet i brev 1160.  Bekræftes i brev fra Anders Sunesen 1211.

Borsholm* 9 Borsholmgård opr. brydegård, som blev grangie.
 Saceretorp (1) Nu nedlagt landsby under Borsholm
Horserød* 5 Opr. brydegård, som blev grangie.
Havreholm* 6

Opr. mindre landsby på ca. 80 ha., som blev grangie.

Horneby 10

Der var desuden 2 landboer. Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da Horneby ikke nævnes i brevene.

 
Hornbæk 1

Kan være en af de ikke medtalte i sognet, da Hornbæk ikke nævnes i brevene.

 
Tikøb Tikøb Præstegård plus tiende Tiende af kirken erhvervet ved mageskifte med kong Hans 1489, hvor klostret afgiver gods i Sokkelund.

Tømmerup 1 Absalon mageskifter gods i Gentofte og Ordrup for godset her i brev fra ca. 1170.
Mulnetorp (1) Nu nedlagt landsby
Borup (1) Ingerd, enke efter Barvid, giver 1290 dette gods samt gods i Holbo.
Bøtterup 7 Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da Bøtterup ikke nævnes i brevene.  
Plejelt 12 Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Jonstrup 6 Plus 5 gårdsæder. Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Lille-Esbønderup 4 Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Rørtang 4 Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene. Godset er forlenet til bisp Peder af Roskilde 1399.  
Flynderup 4 Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene. Godset er forlenet til bisp Peder af Roskilde 1399.  
Egebæk 2 Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Lokkerup 1 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Enøre 1 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Ørløse 1 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Bistrup 1 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Munkegården 3 Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Harreshøj 3 Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Risby 2 Kan være nogle af de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Nyrup* 3 Nyrupgård opr. brydegård. Godset er forlenet til bisp Peder af Roskilde 1399.
Såne* 1 (1) Opr. mindre landsby (som hed Sande ) på ca. 80 ha. Stiftergods bekræftet i brev fra ham 1160. Biskop Eskild har givet 1 hovedgård, kong Valdemar en anden. Valdemar gav gården som modydelse for, at Esrum bekostede forgyldningen af hans faders helgenskrin. Brødrene gav også en gård i Gundsølille.

Grønholt

Fjældholt (1) Nu nedlagt landsby i grangiet Toelt. I 1497 blev godset mageskiftet med Poul Laxmand til Vallen, hvor han til gengæld gav gods i Ølstykke, Strø, Skippinge og Odsherred samt 11 gårde til kongen mod til gengæld at få godset her samt Stenholt,   12 gårde i Tisvilde samt Byrtingsburg. Sidstnævnte ved man ikke hvad er. 

Grønholt

(4)
(Nørre) Sørup 1 Anders Olufsen, søn af Oluf Tagesen, afgiver dette gods ved mageskifte 1322 mod at få gods i Ølstykke.
Uvelse Uvelse 15 Jon Joensen Litle testamenterer i brev fra 1306 landsbyen (2 brydegårde) bekræftet i kongebrev 1307. Godset afhændet 1465.

Lystrup

1

Sjælegave for Birthe Bondesdatter Thott givet 1485 af enkemanden Johan Oxe til Torsø sammen med gods i Sigerslevøster og Udlejre.
Bekræftelse af moderens sjælegave fra væbner Laurits Knob d.æ., søn af Birthe Bondesdatter Thott
1 Bekræftelse af moderens sjælegave fra Axel Brahe til Krageholm, søn af Birthe Bondesdatter Thott

Uggeløse  Uggeløse 18 Ingefred af Ganløse, d. a. Peder Jensen, donerer Uggeløse i brev fra 1337. Lindholm afhændet før 1465.

Gårdene i Lindholm og Mørdrup blev afstået ved mageskifte 1465 med Axel Lagesen Brok til Clausholm, hvor klostret fik gods i Holbo

Lindholm  (2)
Mørdrup 2 (2)
Vassingerød 1 Må oprindeligt have tilhørt Esrum, men blev mageskiftet med Æbelholt 1481 for en gård i København.  Blev så mageskiftet påny 1494 med Æbelholt kloster for gods i Strø. I begge handler indgik også gods i Holbo.

 

Nørre-Herlev Nørre- Herlev

 

16 Sjælegave for Ebbe Sunesen i følge brev fra 1250 givet af sønnen Peter Ebbesen. Andet gods i sognet skulle i. flg. pavebrev fra 1227 være erhvervet til ukendt forgænger for Esrum, altså før 1151. Noget gods i byen fik Esrum også i følge brev fra 1352 ved mageskifte med Slangerup Kloster. Esrum afgav gods i Blovstrød, men kunne stadig sende svin på olden i den afgivne skov.

Hanebjerg Mølle Ikke nævnt i brevene  
Asminderød

 

 

 

 

Torup (1) Margrethe, enke efter Marsk Harald, skænker i brev 1259 gods sammen med sønnen Oluf.

Nybo 1 Skulle i. flg. pavebrev fra 1227 være erhvervet til ukendt forgænger for Esrum, altså før 1151.
Båstrup* (1)  -
Toelt* (3) Landsby nedlagt 1668. Er forlenet til bisp Peder af Roskilde 1399.
Birsetorp  (1) Nu nedlagt landsby under Toelt
Veksebo 

Danstrup

1 Ærkebiskop Eskild bevidner 1158 grev Niels af Hallands gave. Det bekræftes i breve 1458-59, hvor grænserne beskrives. Disse breve tyder dog på, at det omtalte gods ikke er Veksebo (ikke nævnt andre steder i brevene), men Danstrup (nævnt i jordebogen 1497).

Reerstrup 3 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.
Holgestrup 2 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene. Godset er forlenet til bisp Peder af Roskilde 1399.
Eskemose 1 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  
Langerød

Langstrup

1

Mageskifte med Jon Reinmodsen 1248, hvor klosteret får Lille Værløse og afgiver dette gods samt gods i Sokkelund. Godset er forlenet til bisp Peder af Roskilde 1399.

(1) Jon Joensen Litle giver skøde på gods her i følge brev 1285, bekræftet 1299.

 

- og på Kollerød 1285. Det gør Cecilie Pedersdatter også i brev 1274. 

Lynge Kollerød 9
(1) Absalon Andersen giver godset som sjælegave 1284. Lerelte nævnes aldrig siden, så klostret har ikke haft det i længere tid.

Karlebo Lerelte  1
Habjergs-mølle  1 ved Nødebo
Birkerød Eskemoseholt  (1) Morten Due skøder gården i brev 1316. Den var stadig under klostergodset 1497.  
Blovstrød  Blovstrød  (1)

Jacob Turesen giver gård som sjælegave. Godset mageskiftes i følge brev fra 1352 til Slangerup Kloster, som afgiver gods i Nørre Herlev

Langelte 1 Kan være blandt de ikke medtalte i sognet, da stedet ikke nævnes i brevene.  

* Grangier

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Rug 5 læster, 11 pund, 15 skæpper  14 pund mel fra 3 møller
Byg 5 læster, 10 pund, 8 skæpper

Havre

2 læster, 24 tønder
Smør 17 tønder, 1 fjerding

Grise/Galte

2

Okser

22  Nogle af okserne har landboerne på vinterstald for klostret.
Får 12 30 tene garn
Lam 98
Gæs 98
Høns 680
Æg 4720
Fisk 3 tønder sild, 1 fjerding torsk
Ved til brænde 453 læs
Penge 78 mark,13 skilling, 11 penninge

Mål og vægt og penge