Bispegods på Møn

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Elmelunde

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit R "Möens landtz breffue". Her er der omtale af det gods, som også fremgår af jordebøgerne. Under Roskilde bispestol hørte en del gods på Møn. Møn var den eneste af "sydhavsøerne", der hørte under Roskilde stift. Lolland-Falster hørte under Odense stift. I den kongeløse tid - fra 1342 - havde Roskildebispen Johan Nyborg hele Møn bortset fra Stege i pant af den fallerede konge Christopher II (Brev R.1). Den årlige pris var 1000 mark lybsk.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Elmelunde Elmelunde Elmelunde Råbylille 7 Erik Nielsen pantsætter en af gårdene til bisp Peder 1408. Der er tingsvidne om denne eller en af de andre gårde fra 1485. Brev R.4, 10  Elmelunde
Østerborg Nørre Vestud 1   -

                                                                                                                                                             

  Østerborg
Magleby Magleby 10   -   Magleby, Fanefjord
Mannemarke 12 Plus Pølesgård med vandmølle  
Busemarke Busene 11   -   Keldby
Busemarke 5 1 bol jord, som kong Valdemar IV overdrog bisp Henrik Geertsen i et mageskifte, hvor kronen fik Lattemarke.  Brev. R.2 
Stege Nybølle 16 Hartvig Nielsen pantsatte en af gårdene til Stege kirke 1424, hvorpå bisp Jens 1428 overtog pantet og gården. Brev R.5, 6, 8  Stege

 

Elmelunde  

1482-1536

Elmelunde på Møn var et større len under bispen. 

1482-1504

Eggert Andersen Ulfeldt er bispens lensmand.

1504-1536 Eggert Andersen Ulfeldts søn, væbner Claus Eggertsen Ulfeldt er først bispens og efter reformationen kronens lensmand. Han har lenet på livstid, hvilket gælder ham selv, hustruen og ét barn. Dette stadfæstes 1530. Afgift 100 mark (samt 40 pund for 3 tiender) plus 2 læst sild.
1536-1696 Elmelunde bliver krongods som følge af reformationen og inddragelsen af bispegodset. 1536-1566
1566-1574 Lenet lægges under det kongelige len Stege. Elmelunde bliver bolig for lensmanden over Møn.
1574-1589 Peder Munk (høvedsmand på Stege) får lenet på særlige vilkår 30/4 1574. Afgiften sættes til 250 daler. 1589 får han lenet frit. Siden forenes Elmelunde atter med Stege
1636-37 Corfitz Ulfeldt er en af de mange kongelige lensmænd på Møn.
1696- Elmelunde nedlægges og deles op i 8 bøndergårde.
Lenets indtægter fremgår af et regnskab fra 1519:
1½ læster, 1 pund byg
59 skæpper havre
67 gæs
4 får
178 høns
1142 æg
1 td
206 mark og 7 skilling 2 daler

I 1536 betalte lensmand Claus Eggertsen Ulfeldt 100 mark, ½ læst sild og skulle påtage sig gæsteri 2 gange på et år.

Mål og vægt og penge

Der er også breve om gods, som ikke er omtalt i jordebøgerne.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Møn Fanefjord Torstenes 1 Hartvig Nielsen pantsatte gården til bisp Jens 1422.

                                                                                                                                                                                                            

Brev R.3 

Kirkernes bispetiender blev afregnet, uden at det vides, hvor det skete:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Møn Magleby ?
Stege ?
Fanefjord ?
Keldby ?
Elmelunde ?
Østerborg ?