Strø herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                          

Strø herred var oprindeligt større, idet Holbo herred blev udskilt af Strø. I en periode havde Holbo, Strø og Lynge herreder fælles tingsted i Slangerup og man kaldte de tre sammensluttede herreder Try herred. Kirkeligt er herredet præget af, at her ligger Æbelholt kloster, men også bispen ejede meget gods i Nordsjælland. Bispedømmets indtægter af Strø herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                  

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnete kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Torup 1100  ( ) Fadeburet i Roskilde   Agnete kloster Bispen havde to len i sognet, Ellingegård, hvis besiddelser er ukendte, og Tømmerup, som havde 4 gårde i Tømmerup, 7 i Sverkilstrup, 1 i Store og 2 i Lille Torup samt 5 spredte gårde på Halsnæs, hvoraf en ejedes i fællesskab med kronen.   De øvrige tiender. Klosteret ejede kirken. Torupgård eller Grimsgård i sognet hørte også for en tid under klosteret.    

Antvorskov ejer 1 gård i Tollerup.

 • Hele Halsnæs var oprindeligt krongods under Kongsgården

 • Bispen havde to len, Tømmerup (det senere Fredsgård) og Ellingegård.

 • Væbneren Folmer Clausen kendes på Toverupgård 1364.  

 • Hovedgården Grimsgård givet til Skt. Agnete i Roskilde.

 • Det hele, Toverupgårds 9 gårde, Torup mølle samt Grimsgård er endt hos Niels Trolle, som mageskifter med kronen og får det tidligere bispegods Bråde i stedet for.

 • Grønnessegård (Grønnesøgård) oprettes  som hovedgård 1776 af landsbyerne Gryndese, Rorup (5 gårde og huse) og Fornerup. Grundlægger er generalmajor Johan Frederik Classen. Godset indgik efter hans død i det Classenske Fideikommis. Det blev fri eje 1859.

Torup: 10 gårde, 8 huse 83 tdr.

     - Ullerup: 14 gårde, 4 huse, 43 tdr.

     - Hald: 3 gårde, 1 huse, 75 tdr.

     - Torpmagle: 6 gårde, 1 huse, 34 tdr.

     - Tømmerup: 8 gårde, 0 huse, 44 tdr.

     - Torplille: 6 gårde, 0 huse, 39 tdr.

     - Sverkilstrup: 5 gårde, 0 huse, 39 tdr.

     - Rørup: 5 gårde, 3 huse, 26 tdr.

     - Kikhavn: 4 gårde, 23 huse, 17 tdr.

               I alt: 78 gårde, 42 huse, 441 tdr. hartkorn

Melby

Skt. Margrethe

1000 Bispen Bispelenet Melby lå i sognet med hele 20 gårde. I Tollerup ejede bispen også gods.                                                                                         Sorø Kloster ejer Asserbo (12 gårde). Det havde før tilhørt Esrum.
 • Meget af Asserbos gods lå her i sognet. Resten lå i Tibirke.  Det hele blev 1560 lagt under Frederiksborg.

 • Den største ejer i middelalderen var bispen.

Melby: 27 gårde, 10 huse 160 tdr.

     - Hågendrup: 6 gårde, 0 huse, 43 tdr.

     - Evetofte: 14 gårde, 1 huse, 74 tdr.

     - Tollerup: 9 gårde, 3 huse, 53 tdr.

               I alt: 56 gårde, 14 huse, 331 tdr. hartkorn

Vinderød     (1100? ) 1883 Bispens Ramløse len Bispen            
 • Hovedgården Arresødal eller Arresøgård oprettet ved at samle spredt bøndergods 1773 af Johan Frederik Classen. Godset indgik efter hans død i det Classenske Fideikommis.

 

                                                                                                                                                                                                vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv                                        

 

Vinderød: 12 gårde, 11 huse 80 tdr.

     - Kassemose: 8 gårde, 2 huse, 44 tdr.

     - Oure: 1 mølle, 0 huse, 1 tdr.

               I alt: 21 gårde, 13 huse, 125 tdr. hartkorn

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kregme 1100 Æbelholt kloster

Klostret fik  kirke- tienden af disse sogne

Æbelholt kloster

Klostret fik bispetienden af disse sogne

 

  Skt. Georgs Alter ejer 9 gårde i Kregme.        
 • Avderød hørte tidligere til Vinderød sogn.

 • Krongodset Dronningholm i Avderød lå i 1540 under Københavns len, men overførtes 1564 til Frederiksborg. Blev derpå nedlagt og fra 1557 anvendt som stenbrud. Voldstedet er bevaret.

 • Forsvundne bebyggelser: Kolerøppe, Osved. 

                                                                                                                                         

 

Kregme: 15 gårde, 8 huse 98 tdr.

     - Brederød: 8 gårde, 0 huse, 54 tdr.

     - Avderød: 12 gårde, 6 huse, 63 tdr.

     - Sonnerup: 3 gårde, 0 huse, 36 tdr.

               I alt: 38 gårde, 14 huse, 252 tdr. hartkorn

Alsønderup Als. kirke 1300          

Æbelholt Kloster ejer gårdene, 4 begge steder, i Alsønderup & Nejede.

 • Strøgården var krongods. 

 • Forsvundne bebyggelser: Mosegård, Tågerup, Roerne.

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                         

Alsønderup: 8 gårde, 3 huse 40 tdr.

     - Tuelstrup: 6 gårde, 0 huse 30 tdr.

     - Bendstrup: 5 gårde, 1 huse 24 tdr.

     - Nejede: 10 gårde, 8 huse 50 tdr.

                   I alt: 18 gårde, 16 huse, 256 tdr. hartkorn

Tjæreby 1100 ( )          

Æbelholt Kloster ejede alle jordlodder (14 gårde) i Tjæreby samt Harløse i sognet (7 gårde).

 • Her lå Æbelholt Kloster. Efter reformationen blev godset lagt ind under Frederiksborg.

 • Væbneren Atwi Pedersen til Ølskøb nævnes 1252. Skødes til Æbelholt kloster.

 • Nedlagte bebyggelser: Ølskøb (hvor nu Hillerød ligger).

Tjæreby: 4 gårde, 1 huse 35 tdr.

     - Hårløse: 15 gårde, 7 huse, 88 tdr.

     - Ullerød: 7 gårde, 5 huse, 39 tdr.

               I alt: 26 gårde, 13 huse, 163 tdr. hartkorn

Strø 1150 Bispens Strø len Bispen

Klippestrup præbende får afgift af præsten

Bispelenet Strø havde sin hovedgård i sognet. Til lenet hørte en del skov. Klippestrup præbende ejer 1 gård i Strø.                                       
 • Bispelenet  Strø har en hovedgård, som ender under kronen. 

 • Tokke Nielsen af Sigerslevøster giver gods til Æbelholt 1250.

 • Niels Gylling af Strø er far til væbneren Siunde Nielsen af Strø, som nævnes her 1377.

Strø: 14 gårde, 6 huse 124 tdr.

     - Strølille: 6 gårde, 0 huse, 72 tdr.

     - Sigerslevøster: 16 gårde, 2 huse, 166 tdr.

               I alt: 36 gårde, 8 huse, 363 tdr. hartkorn

(Lille)Lyngby

Trefoldigheden

1100 Bispen       Klosteret ejede en gård i St. Lyngby  

Æbelholt Kloster ejer kirken med alle tiender fra 1324.

 • Hovedgården Lyngbylille ejes 1411 af Jens Jepsen Barritsen.  Godset overgår til slægten Dresselberg, som ender med at afhænde det til kronen.

 • I Lyngbymagle kendes landsbyvæbneren Niels Pedersen 1399.

Store Lyngby: 17 gårde, 6 huse 114 tdr.

     - Lyngbylille: 11 gårde, 5 huse, 83 tdr.

     - Meløse: 18 gårde, 6 huse, 165 tdr.

     - Søsterbro: 1 mølle, 0 huse, 3 tdr.

               I alt: 47 gårde, 18 huse, 366 tdr. hartkorn

Skævinge 1100 Bispen Bispelenet Strø ejede 16 gårde i Skævinge samt en vandmølle. Helligtrekongers Alter ejer 1 gård i Skævinge.        
 • Der er meget krongods her.

 

                                                                                                                                         

 

Skævinge: 22 gårde, 10 huse 216 tdr.

               I alt: 22 gårde, 10 huse, 216 tdr. hartkorn

Ølsted 1100

Bispens Haveløse len Bispen Bispelenet Havelse med hovedgården Havelsemagle ejede 17 gårde i sognet samt en del skov. Skt. Magnus Alter ejer 1 gård Lille-Havelse/Havelselille. Mariabilledets Alter ejer 1 gård i Havelselille.      

Æbelholt Kloster ejer 3-4 gårde i Ubberup.

 • Hovedgården Havelsemagle tilhører bispestolen.

 •  Væbneren Jonas Jønæsson nævnes i Havelse 1354.

 

                                                                                                                                         

 

Ølsted: 12 gårde, 6 huse 96 tdr.

     - Havelsemagle: 17 gårde, 6 huse, 128 tdr.

     - Lille Havelsemagle: 5 gårde, 1 hus, 48 tdr.

     - Ubberup: 2 gårde, 0 huse, 15 tdr.

     - Grimstrup: 3 gårde, 1 huse, 23 tdr.

               I alt: 39 gårde, 15 huse, 312 tdr. hartkorn

 

 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Strø herred med 326 gårde fæstet af  365 jordbrugere (i 1651) udgjorde Frederiksborg len. Hovedparten af jordbrugerne, 356, var underlagt kronen, Som havde samlet sit store gods gennem mageskifter samt ikke mindst konfiskation af bispelen og de store herreklostre i Esrum og Æbelholt. 9 jordbrugere fæstede gejstligt gods. I matriklen 1682 er herredet delt mellem Kregme Birk og Frederiksborg Birk, som omfatter sogne her i Strø herred ( ), sogne i Ølstykke herred (), og noget af Hørsholm Birk (mærket . Resten af birket hører under Københavns Amt og Kronborg Birk( )). Et birk er en selvstændig retskreds inde i et herred. Hovedbyer i sognene er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Hørsholm Birks dele i Frederiksborg Amt (Grønholt sogn ) havde 1682 30 gårde, 13 huse og 146 tdr. hartkorn. Kregme Birk ( ) lå udelukkende her i Strø herred og havde 1682 232 gårde, 98 huse og 1464 tdr. hartkorn. Det samlede Frederiksborg Amt havde i alt med godset i Lynge, herred (Frederiksborg Birk ()), Kregme Birk () og Hørsholm Birk () 1279 gårde, 1036 huse og 12.676 tdr. hartkorn. Frederiksborg Birk () havde 1682 149 gårde, 65 huse og 1364 tdr. hartkorn her i herredet. Lægges hertil tallene for Kregme Birk (), fås et samlet tal for Strø Herred 1682 på 381 gårde, 163 huse og 2828 tdr. hartkorn.