Bispegods i Tybjerg herred

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Kongelige len og lensmænd

Hovedgårde: Toksværd

                                                                                          

Roskilde bispestols gods i Tybjerg herred er ikke med i jordebøgerne. Dog nævnes i 1536 Mikkel Brockenhuus som lensmand i Toksværd i Hammer herred, hvis gods strakte sig ind i Tybjerg herred. Der har nok været mere end dette, hvis "gennemsnittet" herred for herred skal holde. En større godsmængde ved Toksværd er lenet Paddeborg , der strækker sig ind i Hammer herred og er noteret her. Men ellers ejede Sorø kloster og Skovkloster meget gods i dette herred.

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit J "Tydebergsherritt". Her er der nævnt gods, som ikke er omtalt i jordebøgerne.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tybjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tybjerg Tybjerg  1 Pantebrev 1334, hvor Nils Øsen giver Ringsted kloster gården her, for senere at sælge pantet til bispen. Brev J.27   
Skelby Nåby  1 Mageskifte 1465 mellem bisp Oluf og Antvorskov, hvor bispen får gården her, klostret gods i Løve. Brev J.11 
Fensmark Fensmark 8 Godset i Fensmark var 1334 i Henning og Peder Olsens forvaring, men en dom gav det til Niels Jonsen af Eskilstrup. Grev Johan III af Holsten gav ham i sin egenskab af regent låsebrev på ejendommen. Tyre Torudsdatter, enke efter Niels Jonsen, og Jens Nielsen Hviddinge pantsatte 1377 og solgte 1381 alt deres gods i herredet, herunder hovedgården her, til Johan Reimersen. Cort Albertsen Moltke skøder på vegne af Johans enke Bege Grubendal 1389 godset bortset fra hovedgården til Cort Moltke. Denne skødede 1391 arven til Beges svoger, Jens Rud. Anders Petersen Griis af Holme skøder 1402 Fensmark til bisp Peder. Brev J.12, 13, 14, 17, 22, 26, 29, 28

1 Laurids Eriksen Bydelsbak af Bregentved og hans hustru bekræfter 1430, at de har godset her i forlening af bisp Jens. I forleningen indgår også gods i Haslev len og i Ringsted herred. Brev J.15
Bavelse Ulstrup 1
Herlufmagle Herlufmagle* 1
1 Jutte Hammer giver Peder Beger pantebrev på godset 1377. Brev J.18
Næsby 1
Næsby

                                                   

2 Pernille Pedersdatter, Johan Råbuks enke, skøder godset til Johan Reimersen 1375. I handelen indgår også gods i Slagelse herred. Karl Saxstrup bekræfter i et brev 1495, at han er forlenet med disse 5 gårde af bisp Niels. Brev J.12, O.41

Engelstofte 3
4 Margrethe Lauridsdatter mageskifter sit gods i Tybjerg og gods i Havby på Lolland med Henneke Moltke til Bavelse, som gav hende sit gods i Lille Rørbæk.   Brev M.9
Næstved Skt. Peders landsogn Grimstrup 1 Peder, Jacob og Bo Herlufsen gav 1336 Stig Pedersen brev på godset her og gods i Næstved.

                                                                                                                                              

Brev J.21 

Ydernæs 2 Ydernæs var to gårde i jordebogen 1370, som senere er lagt sammen til én. I perioder nævnes stedet under Flakkebjerg herred.  

* Noget gods i Herlufmagle er omtalt i breve vedrørende Alsted herred.

 

Grimstrup

1536-1563

Efter reformationen gjorde Christian III for en kort periode Grimstrup til et kongeligt smålen.  

15??-1557 Knud Madsen, som var borger i Næstved, blev forlent med Grimstrup.   
1557-15?? Torben Bille havde 1557 lenet frit.

 

Ydernæs

1370-1536

Gårdene på Ydernæs - senere samlet til én gård - var et len under bispen.

Ca.1530 Peder Hansen og hustruen Anne Bagges samt deres barn får livsbrev på gården af Joakim Rønnow.
1536-1613 Efter reformationen gjorde Christian III for en kort periode Grimstrup til et kongeligt smålen.  

1549-1560  Efter Peder Hansens død oplod hustruen Anne Bagge gård og brev til Thomas Lage (Logen), der 1549 fik kongelig stadfæstelse mod at svare landgilde til Saltø. 1557 blev Ydernæs et selvstændigt len, som Lage fik frit som kongens ridebud for hans og hustruen Karen Gansdatters livstid (lovede troskab mod hertug Frederik). 
1560-1572 Enken Karen Gansdatter ægtede med kongelig tilladelse 1560 Jakob Krafse, som overtog lenet. 
1572-1575 Birgitte Gøye får 13/5 1572 lenet frit og på livstid. 
1575-1613  Birgitte Bille (Enke efter Christoffer Galde til Åby (død 1555)) overtog lenet og havde det frit.Hun måtte "gammel og skrøbelig" afstå det 1613 .
1613-1615 Mogens Gøye til Gunderslevholm (død 1615) får gennem mageskifte Ydernæs mod to bøndergårde.
1615-1633 Benedikt Sehested er næste ejer.
1633-1666 Gården skødes til jomfru Helvig Reedtz til Sortebrødrekloster (død 1695). Hun blev senere gift med Jacob Arenfeldt. Denne solgte gården.
1666-16?? Ny ejer blev Jørgen Jørgensen i Holløse Mølle.  
16??-1695 Hans Jacobsen Gyntelberg ejede gården for han solgte den.  
1695- Køber var gehejmeråd Knud Thott (død 1702), som lagde gården under Gavnø.

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Tybjerg Fensmark Bispens Toksværd len
Egede
Hellevad Bispens Bjernede len
Rislev Fadeburet i Roskilde
Skelby
Bavelse
Glumsø
Vrangstrup
Sandby
Tybjerg
Næsby
Tyvelse
Aversi
Farstrup Bispens Rolderup len
Magleby Bispens Bråde len
Tjæreby