Stevns herreds kirkesogne

Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                                

Bispedømmets indtægter af Stevns herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                     

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Varpelev

    1200 

Bispens Tureby len Bispen                                               I sognet ejer Hellig 3 Kongers Kapel 4 gårde i Varpelev og 3 i Klippinge. Skt. Thomas' Alter ejer1 gård her, men det kan være i et andet sogn i herredet.

                                                                                                   

       
 • Herlug Ranisen og sønnerne Niels og Peder Herlugsen († efter 1317) er de første af slægten Rani i Varpelev. Sidste Rani er Johannes Nielsen  († 1337). De ligger alle begravet i kirken. I gården lige vest for kirken er der fundet kælderrester, så her lå deres hovedgård nok.

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb b

Varpelev: 20 gårde, 1 hus 176 tdr.

               I alt: 20 gårde, 1 hus, 176 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Strøby 1200  Fadeburet i Roskilde Bispen   Hersted præbende ejer 6 gårde i Strøby.   Klosteret ejer 22 gårde i Strøby.    
 • Der var 1651 58 gårde i byen. Den var dermed en af landets største landsbyer.

 • 24 af disse lå under Strøby Ladegård. Den blev oprettet 1645 ved, at Sophie Rantzau, som var enke efter Mogens Gyldenstjerne til Søholm, slog 2 gårde sammen og oprettede en avlsgård. Der hørte oprindeligt 17, i 1648 24 gårde til gården.

Strøby: 58 gårde, 2 huse 441 tdr.

               I alt: 58 gårde, 2 huse, 441 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Magleby

Skt. Andreas

1100  Bispen Magleby bispelen ejede 20 gårde i Magleby og i sognet 13 i Varpelev og 9 i Klippinge.          

Magleby: 38 gårde, 1 hus 312 tdr.

    - Klippinge: 16 gårde, 0 huse, 128 tdr. 

    - Søholm: 1 gård, 0 huse, 150 tdr. 

               I alt: 55 gårde, 1 hus, 590 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

St. Heddinge 1200 Hellig tre Kongers Kapel 1 gård i Sigerslev i sognet hørte under bispens Magleby len. Gjorslev bispelen ejede 1 gård i Store Heddinge og 2 i Sigerslev. I sognet ejer Hellig 3 Kongers Kapel 1 gård i Bjælkerup og Tåstrup, 3 i Sigerslev og 2 i St. Heddinge, som også betalte 10 mark af sin byskat til kapellet. Endvidere fik kapellet bispe- og kirketienderne. Peter Apostlens Alter ejer 1 gård i Tommestrup. Skt. Erasmus' Alter ejer 1 gård i Bjælkerup. Trinitatis kapelalter ejer 1 gård i Sigerslev. Paul Apostlens Alter ejer 1 gård i Store Heddinge. Skt. Agathes Alter ejer 1 gård i Sigerslev. Skt. Gertruds Alter ejer 4 gårde i Renge.       Sorø Kloster ejer 20 gårde i Sigerslev.
 • Byen er nævnt som købstad i kong Valdemars jordebog (1220'erne) 

 • Der var 1651 77 gårde i landsognet. 

 • 14 af disse lå under Erikstrup. Den hed oprindeligt Kongensgård og var krongods. Kom til oberstløjtnant Christian Eriksen, uægte søn af Erik Valkendorf, som sønnen opkaldte gården efter. Dronning Charlotte Amalie købte gården 1689 og lagde den under Gjorslev. Den blev solgt fra 1912. 

 • Segnhus var bispens. 1540 var de blevet til 4 gårde under Gjorslev, som blev frasolgt 1912.

 • Hemming Tuesen skriver sig til Bjælkerup 1366, som efter flere adelige ejere ender under et alter i Roskilde.

 • Ebbe Nielsen af Renge kendes 1389. Den senere gård var arvefæstet og optræder igen fra 1824.

 • Ture Clementsen skriver sig til Sigerslev 1356. 1395 er det Henning Reysen Bryske, som også købte en gård mere af Anders Pedersen Griis til Holme. 

Storeheddinge: Byjord ikke med i matrikel.

    - Sigerslev: 34 gårde, 0 huse, 246 tdr. 

    - Bjælkerup: 12 gårde, 0 huse, 139 tdr. 

    - Tommestrup: 15 gårde, 0 huse, 113 tdr. 

    - Renge: 12 gårde, 1 hus, 105 tdr. 

    - Erikstrup: 1 gård, 0 huse, 32 tdr. 

               I alt: 75 gårde, 1 hus, 644 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Højerup

Johannes Døber & Skt. Clemens

1250 , 1913 Bispen   I sognet ejer Hellig 3 Kongers Kapel 5 gårde i Højerup.        
 • Højeruplund er udskilt af Gjorslev 1910

 • Kridtbruddet ved Stevns Klint blev i mange hundrede år brugt flittigt til at bryde kridt til f.eks. kirkebyggeri.

Højrup: 16 gårde, 0 huse 116 tdr.

               I alt: 16 gårde, 0 huse, 116 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Frøslev 1200  Bispen   I sognet ejer Hellig 3 Kongers Kapel 2 gårde i Frøslev. Skt. Nicolaii Alter ejer 1 gård i Frøslev. Klosteret ejede en gård i sognet.       
 • Der var 1651 31 gårde i byen. 

 • 28 af disse lå under Frøslev. Her nævnes Åge Ingvorsen 1354, og 1387 skødede væbneren Peder Saxesen godset til kronen. Der var herefter forskellige lensmænd og ejere indtil dronning Charlotte Amalie 1704 købte hovedgård og 6 gårde på en auktion, nedrev hovedbygningen og lagde det hele ind under Højstrup.

 • Hofgård kendt 1387 er nedlagt.

 • Bakkely fæstegård er under Bregentved til 1908.

Frøslev: 33 gårde, 4 huse 191 tdr.

    - Frøslevgård: 1 gård, 0 huse, 44 tdr. 

               I alt: 34 gårde, 4 huse, 236 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Havnelev 1100  Bispen   Skt. Nicolaii Alter ejer 1 gård i Havnelev. Kristi Legemes Alter ejer 1 gård i Skørpinge.   Klosteret ejer en gård i Havnelev.   Sorø Kloster ejer 4 gårde i Havnelev.

Havnelev: 21 gårde, 4 huse 159 tdr.

    - Skørpinge: 17 gårde, 0 huse, 110 tdr. 

               I alt: 38 gårde, 4 huse, 270 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Lejerstoftexxxx                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                         

yderslev 1200  Bringstrup portion fik afgift af bispetienden, resten blev betalt til Fadeburet i Roskilde. Bispen            
 • Højstrups blev 1356 ejet af Jakob Olufsen Lunge. Den blev skødet til kronen 1490 og var et selvstændigt kronlen med forskellige lensmænd , indtil den 1617 blev lagt ind under Tryggevælde. 1619 er bygningerne forfaldne og rives ned 1621, og de 4 bøndergårde, der er til rest lægges 1660 under Gjorslev. Dronning Charlotte Amalie genoprettede hovedgården med ny hovedbygning og det hele endte under Vemmetofte Kloster.

Lyderslev: 14 gårde, 2 huse 91 tdr.

    - Lund: 17 gårde, 2 huse, 122 tdr. 

    - Gevnø: 14 gårde, 1 hus, 117 tdr. 

    - Lejerstofte*: 1 gårde, 0 huse, 6 tdr. 

    - Højstrup: 4 gårde, 0 huse, 110 tdr. 

               I alt: 50 gårde, 5 huse, 447 tdr. hartkorn

 

* 3 gårde her hørte under Juellinge

Smerup 1100  Fadeburet i Roskilde Bispen            

Smerup: 15 gårde, 0 huse 85 tdr.

    - Tårøje: 22 gårde, 1 hus, 159 tdr. 

               I alt: 37 gårde, 1 hus, 245 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Hellested 1100  Bispen Magleby bispelen ejede 5 gårde i Tåstrup i sognet.   Klosteret ejede en gård i Hellested.       
 • Der var 1651 73 gårde i byen 

 • 28 af disse lå under Valbygård. Gården er oprettet i en nedlagt landsby, Valby, som 1651 bestod af 14 gårde, der alle var forsvundet 1686) ejedes af Jacob Olufsen Lunge. Generaladmiral Jens Juel († 1700) fik gården ved ægteskab og oprettede 1672 baroniet Juellinge. Dette mageskiftedes med kronen 1719 (baroniet flyttede til Harrested). Valbygård blev erhvervet af Adam Gottlob Moltke 1750 og indgik i grevskabet Bregentved. Ved dettes opløsning 1922, blev det udstykket til 22 husmandsbrug og private købte bygningerne.

 • Ingeborg og Folmer Jepsen Lunge til Højstrup kendes i Tåstrup 1400. Dette gods blev skødet til bispen 1402.

Hellested: 22 gårde, 1 hus 162 tdr.

    - Tåstrup: 13 gårde, 0 huse, 76 tdr. 

    - Arnøje: 20 gårde, 0 huse, 101 tdr. 

    - Barup: 8 gårde, 0 huse, 45 tdr. 

    - Under Juellinge: 8 gårde, 9 huse, 48 tdr. 

    - Juellinge: 1 gård, 0 huse, 95 tdr. 

               I alt: 72 gårde, 10 huse, 530 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Lille Heddinge 1100  Bispens Gjorslev len Bispen Gjorslev bispelen ejede 1 gård i Lille Heddinge. I sognet ejer Hellig 3 Kongers Kapel 4 gårde i Lille Heddinge. Greve præbende ejer 2 gårde i Lille Heddinge.        
 • Kirken er bygget som et forsvarsværk

 • Vest for kirken ligger der en rytterskole: Sognet har været ryttergods og krongods.

 • Ullerup nævnt 1279 er forsvundet.

Lillehedinge: 32 gårde, 1 hus 226 tdr.

               I alt: 32 gårde, 1 hus, 226 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Holtug 1100 Bispen Gjorslev bispelen ejede 1 hovedgård  (Gjorslev) med 4 gårde under sig. I sognet ejede lenet desuden 3 gårde i Holtug, 5 i Havndal og 1 i Råby. I sognet ejer Hellig 3 Kongers Kapel 2 gårde i Råby. Johannes Døbers præbende ejer2 gårde i Holtug. Portionen Glænø ejer 1 gård i Holtug. Skt. Gregors Alter ejer 1 gård i Råby. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Holtug.       Skovkloster ejer 2 gårde i Råby. Sorø Kloster ejede 4 gårde i Gjorslev, som mageskiftedes til bispen.
 • Der var 1651 47 gårde i byen 

 • 14 af disse lå under Gjorslev, som i middelalderen var bispegods. Det endte med at være det Scaveniuske Fideikommis, indtil dette blev opløst.

 • Is Jepsen nævnes i Holtug 1406. En forvaltergård i byen på 22. tdr. hartkorn, blev af dronning Charlotte Amalie lagt under Gjorslev 1687. 

 • Holtuggård oprettedes 1870 af Hans Hansen ved sammenlægning af 4 gårde.

 • Bredeløkke blev frikøbt af Gjorslev 1916.

Holtug: 37 gårde, 3 huse 275 tdr.

    - Råby: 15 gårde, 0 huse, 73 tdr. 

    - Gjorslev: 1 gård, 0 huse, 179 tdr. 

               I alt: 53 gårde, 3 huse, 528 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Før 1523 og og frem til reformationen 1536 hørte Stevns under Københavns Len. Før bispegodset blev konfiskeret 1536 var krongodset i herredet meget begrænset. Netop 1523 var Stevnsherred et par år et selvstændigt len (se herunder). Tryggevælde Len blev oprettet efter reformationen og hovedparten af krongodset ( i Stevns herred 152 gårde) udgjordes netop af konfiskeret bispegods. Stevns herred med 490 gårde i alt besat med 504 fæstere (i 1651) hørte sammen med Faxe og Bjæverskov herreder herefter til Tryggevælde Len. Der var mange adelige hovedgårde, og adelige ejede de fleste af herredets gårde, nemlig 252. Gejstlige institutioner, mest Roskilde Domkapitel, ejede stadig 100 fæstemål i herredet. I matriklen 1682 er lenet afløst af Tryggevælde Amt, som omfatter alle sogne i Bjæverskov, Stevns og Faxe herreder ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Tryggevælde Amt havde 1599 gårde, 160 huse og 11.564 tdr. hartkorn i alt og 540 gårde, 33 huse og 4454 tdr. hartkorn i Stevns herred.

Stevnsherred

-1523 Kronen ejer godset, som ikke er særligt omfattende. Det hører under Københavns len.

1523-1524 Kronen ejer godset, som er givet til en lensmand som pant.

1523-1524 Den lokale adelsmand Anders Bille til Søholm har herredet i pant for 1750 lødige pund og 4 lod sølv.

1524-

Kronen indløser pantet og lægger atter herredet under København..